Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online10
số người truy cậpHôm nay22
số người truy cậpHôm qua47
số người truy cậpTất cả2871433

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Pháp chế ban hành kế hoạch giám sát việc thực hiện kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2019, ngày 19/9/2019, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố ban hành kế hoạch giám sát việc thực hiện kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố.

 
Ban Pháp chế thẩm tra Dự thảo nghị quyết về phê duyệt số lượng
người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập 2019 của thành phố

Theo Kế hoạch, Ban Pháp chế sẽ xem xét, đánh giá tình hình, tiến độ, kết quả triển khai thực hiện việc cụ thể hóa Chương trình số 28-CTr/TU ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và việc thực hiện Quyết định số 2981/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập (giai đoạn đến năm 2020). Đồng thời, theo dõi việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng biên chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với việc thực hiện Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành lộ trình cắt giảm biên chế trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Cần Thơ giai đoạn đến năm 2021 và lộ trình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo quy định.

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế dự kiến tiến hành khảo sát, làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo và một số sở, ngành, địa phương có liên quan trước khi tiến hành giám sát trực tiếp đối với Sở Nội vụ từ ngày 14 đến ngày 31 tháng 10 năm 2019./.

Quách Trọng Thiện

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ