Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online320
số người truy cậpHôm nay158
số người truy cậpHôm qua1522
số người truy cậpTất cả2609327

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Pháp chế kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND thành phố

Ông Nguyễn Văn Vinh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố
phát biểu kết luận tại buổi giám sát đối với Sở Nội vụ ngày 07/3/2019

            Qua kết quả giám sát đối với Sở Nội vụ về việc thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới, Ban Pháp chế đã kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

            1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND; kịp thời biểu dương, khen thưởng những địa phương thực hiện nghiêm túc việc kiện toàn, tổ chức, sắp xếp các chức danh theo quy định tại Nghị quyết và đôn đốc, nhắc nhở các địa phương chưa thực hiện đồng bộ sớm hoàn thành việc sắp xếp để người hoạt động không chuyên trách được tăng mức hỗ trợ, tăng chế độ, chính sách, cải thiện đời sống và góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

            2. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính và UBND các quận, huyện rà soát, rút ngắn quy trình thẩm định hồ sơ hưởng chính sách dôi dư theo Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND; tạo điều kiện thuận lợi để những người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc sớm hoàn thiện hồ sơ để nhận phần kinh phí hỗ trợ dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp một cách nhanh chóng.

            3. Sở Nội vụ rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND và theo chức năng, nhiệm vụ xem xét hướng dẫn hoặc tham mưu UBND thành phố hướng dẫn cụ thể, thống nhất trên địa bàn thành phố.

            4. UBND quận Bình Thủy tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ kiện toàn, tổ chức, sắp xếp các chức danh theo quy định tại Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND.

            5. UBND quận, huyện tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện khoán kinh phí hoạt động cho các hội, đoàn thể ở ấp, khu vực theo đúng chương trình, kế hoạch (không khoán cho con người); tùy theo tính chất, khối lượng công việc của từng tổ chức mà phân bổ kinh phí phù hợp gắn với mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao (ưu tiên bố trí cho các hội đoàn thể có nhiều chi hội, đông hội viên để đảm bảo tính công bằng).

            6. UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện các tiêu chuẩn của Trưởng ấp, khu vực theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 04/2012/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Sở Nội vụ khẩn trương kiểm tra và xác định những ấp, khu vực đang gặp khó khăn trong công tác nhân sự như đã nêu trên, kịp thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện theo đúng quy định  .

            Dự kiến UBND thành phố sẽ báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND vào kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của HĐND thành phố./.

                                                                                                     Quách Trọng Thiện

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ