Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online356
số người truy cậpHôm nay260
số người truy cậpHôm qua1538
số người truy cậpTất cả2186679

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Ban pháp chế kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến việc xây dựng và thực hiện Đề án vị trí việc làm
Qua xem xét Báo cáo số 536/BC-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố về kết quả giám sát việc xây dựng và thực hiện Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

          Ngày 12 tháng 01 năm 2018, Thường trực HĐND thành phố ban hành Công văn số 09/HĐND-TT về việc giải quyết kiến nghị giám sát của Ban pháp chế HĐND thành phố, theo đó, Thường trực HĐND thành phố thống nhất với các kiến nghị của Ban pháp chế được nêu tại Báo cáo số 536/BC-HĐND và đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện hoặc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện các kiến nghị giám sát của Ban pháp chế, cụ thể như sau:

          1. Đối với UBND thành phố

a) Chỉ đạo Sở Nội vụ tổng hợp những khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong quá trình xây dựng và thực hiện Đề án vị trí việc làm thuộc thẩm quyền hướng dẫn, giải quyết của Bộ, ngành Trung ương để báo cáo Bộ Nội vụ và các cơ quan Trung ương hướng dẫn cụ thể.

b) Cần chỉ đạo quyết liệt đối với 06 đơn vị sự nghiệp hiện nay chưa hoàn thành Đề án vị trí việc làm. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính thành phố theo danh mục đã được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 2079/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2015.

c) Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến kết hợp với mở các lớp bồi dưỡng, hội nghị tập huấn ở các sở, ngành, địa phương về xây dựng Đề án vị trí việc làm để nâng cao hơn nữa kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện xây dựng các vị trí việc làm.

d) Yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm đã được UBND thành phố phê duyệt, rà soát cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm để sắp xếp, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá…nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

e) Đổi mới công tác tuyển dụng công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, có chính sách hỗ trợ để những người không đủ điều kiện bố trí theo chức danh vị trí việc làm, những người làm việc kém hiệu quả về hưu trước tuổi để tuyển dụng người có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu vào làm việc, ưu tiên thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

g) Yêu cầu các cơ quan, đơn vị chấm dứt tình trạng ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn. Đối với những đơn vị cố tình không thực hiện, đề nghị xem xét trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị theo đúng quy định pháp luật.

Các thành viên Ban pháp chế họp cho ý kiến đối với báo cáo kết quả giám sát của Ban

2. Đối với Sở Nội vụ

a) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, đề nghị Sở Nội vụ tiến hành rà soát các vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong quá trình xây dựng và thực hiện Đề án vị trí việc làm, tiếp tục đề ra các giải pháp tích cực và chủ động hơn nữa nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế. Tăng cường công tác hướng dẫn, hỗ trợ các sở, ban, ngành, địa phương gặp khó khăn trong quá trình triển khai xây dựng và thực hiện Đề án vị trí việc làm.

b) Khi thẩm định Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị cần xem xét kỹ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, việc bố trí người làm việc theo chức danh vị trí việc làm và không làm phát sinh tăng biên chế.

c) Tham mưu UBND thành phố có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh một số tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng và thực hiện Đề án vị trí việc. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn quản lý để phát huy tối đa hiệu quả của các đề án đã được phê duyệt.

3. Đối với các sở, ngành và UBND quận, huyện

Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị để mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong Đề án vị trí việc làm cho phù hợp, bảo đảm khoa học, trên tinh thần cải cách triệt để chế độ công vụ và không làm phát sinh tăng biên chế so với số biên chế được giao; các vị trí việc làm có tần suất làm việc ít nên bố trí kiêm nhiệm và tính đến việc thực hiện tinh giản biên chế.

                                                                                 Quách Trọng Thiện

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ