Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online150
số người truy cậpHôm nay189
số người truy cậpHôm qua356
số người truy cậpTất cả1992941

Văn kiện trước kỳ họp HDND

VĂN KIỆN TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 10 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016 - 2021
 

 

Stt

  

 

Nội dung

 

 Ngày cập nhật

 

Tải về

Thư triệu tập  Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Giấy mời dự kỳ họp thứ 10 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơkhóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

DANH SÁCH THẢO LUẬN TỔ Kỳ họp thứ 10 - ngày 05, 06, 07 tháng 12 năm 2018

I

 

 BÁO CÁO CỦA UBND THÀNH PHỐ

 1

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 (kèm dự thảo Nghị quyết).

20/11/2018

 
 
 
Báo cáo có thay đổi nội dung
 
 
 

2

Báo cáo công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.

20/11/2018

 Báo cáo

PL

Báo cáo có thay đổi

Báo cáo

PL

3

Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

 20/11/2018

 Báo cáo

PL 1  2  3  4  5

4

Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

 20/11/2018

  Tải về

5

Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

20/11/2018

  Tải về

6

Báo cáo công tác năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố.

20/11/2018

  Tải về

7

Báo cáo kết quả thực hiện Chủ đề năm 2018 “Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”

 

20/11/2018
 

 Báo cáo

PL 1  2

8

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về danh mục các dự án cần thu hồi đất trong năm 2018.

20/11/2018

  Tải về

9

Báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 và nhiệm vụ công tác năm 2019 trên địa bàn thành phố

20/11/2018

  Tải về

10

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

 20/11/2018

 Tải về

11

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

20/11/2018

 Báo cáo

PL

Báo cáo có thay đổi số liệu

Báo cáo

PL

12

Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

20/11/2018

Báo cáo

PL 1  2

Báo cáo có thay đổi số liệu

Báo cáo

PL 1  2

13

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 -2021.

20/11/2018

  Tải về

Công văn cập nhật số liệu mới

II

 

TỜ TRÌNH CỦA UBND THÀNH PHỐ

 1

Tờ trình về bổ sung danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.

20/11/2018

Tờ trình

PL 1  2

Tờ trình được thay thế

Tờ trình

PL 1  2

 2

Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư các dự án ngoài ngân sách nhà nước; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 20/11/2018

 Tải về

Tờ trình được thay thế

Tờ trình

DT NQ

 3

Tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2017.

20/11/2018

 Tờ trình

DT NQ

PL 1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 

 

 4

Tờ trình về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2019

20/11/2018

  Tải về

Tờ trình được thay thế

Tờ trình

DT NQ

PL 1  2  3  4  5  6  7  8

 5

Tờ trình về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2019

20/11/2018

 Tải về

Tờ trình được thay thế

Tờ trình

DT NQ

PL 1  2  3 4  5  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 18  19  20  21  22

 6

Tờ trình về việc ban hành quy định định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

20/11/2018

 Tải về

Tờ trình được thay thế

Tờ trình

DT NQ

 7

Tờ trình về việc ban hành quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách.

20/11/2018

 Tải về

Tờ trình được thay thế

Tờ trình

DT NQ

 8

Tờ trình về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2019 của thành phố Cần Thơ.

20/11/2018

Tờ trình

DT NQ

PL 1   2

 9

Tờ trình về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2019.

20/11/2018

Tờ trình

PL 1    2

 10

Tờ trình về việc bãi bỏ Nghị Quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức hỗ trợ Nhân viên kiêm nhiệm phục vụ đọc sách, báo tại Điểm Bưu điện - Văn hóa xã.

20/11/2018

  Tải về

 11

Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ban hành Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thành phố Cần Thơ.

20/11/2018

Tờ trình

DT NQ

PL

Tờ trình được thay thế

Tờ trình

DT NQ

  III

 VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND

1

Báo cáo việc giải quyết một số nội dung giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố (từ kỳ họp thứ 9 đến kỳ họp thứ 10 của Hội đồng nhân dân thành phố)

 03/12/2018

Tải về

2

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước và sau kỳ họp thứ chín, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 03/12/2018 Tải về
3 Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố  03/12/2018 Tải về
4

Tờ trình về việc quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 03/12/2018
 
 
PL 1   2
5

Báo cáo hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ công tác năm 2019 của Ban văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố

03/12/2018 Tải về
6

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Ban đô thị Hội đồng nhân dân thành phố

04/12/2018 Tải về
6
Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021
04/12/2018 Tải về
7

Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ

04/12/2018 Tải về
8

Báo cáo Tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Ban kinh tế - ngân sách của HĐND thành phố HĐND thành phố Cần Thơ

04/12/2018 Tải về

 IV

Thông báo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tham gia xây dựng chính quyền

 30/11/2018  Tải về

 

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ