Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online262
số người truy cậpHôm nay261
số người truy cậpHôm qua1343
số người truy cậpTất cả2267695

Văn kiện trước kỳ họp HDND

TÀI LIỆU TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 13 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016 - 2021
   
 
A. CÁC VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ

I.

Báo cáo: 05

Đợt 1

(Được cập nhật đến ngày 18/6/2019)

Đợt 2

(Được cập nhật đến ngày 28/6/2019)

 

Đợt 3

(Được cập nhật đến ngày 04/7/2019)

1.

Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Thường trực HĐND thành phố.

 

 

 
 
BC 295, ngày 08/7/2019

2.

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2018 của HĐND thành phố.

 

 

 BC 245, ngày 28/6/2019

3.

Báo cáo việc giải quyết một số công việc giữa 2 kỳ họp HĐND thành phố.

 

 

 
BC 294, ngày 08/7/2019

4.

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

 

 

BC 254, ngày 28/6/2019

5.

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri ở địa phương được gửi tới HĐND thành phố tại kỳ họp trước.

 

 

 BC 244, ngày 28/6/2019

II.

Tờ trình, dự thảo nghị quyết: 02

 

 

 

1.

Tờ trình về Chương trình hoạt động giám sát năm 2020 của HĐND thành phố. (Kèm dự thảo nghị quyết)

 

 

 TT 273 ngày 05/7/2019

2.

Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Không có tờ trình)

 

 

 
Gửi đại biểu tại kỳ họp
 

B. CÁC VĂN BẢN CỦA UBND THÀNH PHỐ

I.

Báo cáo: 14

 

 

 

1.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019 cùng với việc thực hiện Chủ đề năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và chủ đề của 6 tháng cuối năm 2019. (Kèm dự thảo nghị quyết)

BC 122, 10/6/2019

Tải về

 

 

BC 164, 05/7/2019 (thay thế BC 122 ngày 10/6/2019)

Tải về

2.

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10 của HĐND thành phố.

BC 130, 12/6/2019

Tải về

 

BC 163, 05/7/2019 (thay thế BC 130 ngày 12/6/2019)

Tải về

3.

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố.

BC 135, 14/6/2019

Tải về

 

BC 165, 05/7/2019 (thay thế BC 135 ngày 14/6/2019)

Tải về

4.

Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

BC 127, 11/6/2019

Tải về

 

BC 169, 08/7/2019 (thay thế BC 127 ngày 10/6/2019)

Tải về

5.

Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

BC 123, 10/6/2019

Tải về

 

 

BC 155, 02/7/2019 (thay thế BC 123 ngày 10/6/2019)

Tải về

6.

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

BC 117, 06/6/2019

Tải về

 

 

BC 161, 05/7/2019 (thay thế BC 117 ngày 06/6/2019)

Tải về

7.

Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

BC 125, 11/6/2019

Tải về

 

 

8.

Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy của thành phố  Cần Thơ (Số liệu năm 2018 và 06 tháng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019).

BC 124, 10/6/2019

Tải về

 

 BC 156, 02/7/2019 (thay thế BC 124 ngày 10/6/2019)
 

9.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của HĐND thành phố về việc quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực.

BC 129,12/6/2019

Tải về

 

 

BC 162, 05/7/2019 (thay thế BC 129 ngày 12/6/2019)

Tải về

10.

Báo cáo công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2019 và các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.

BC 128, 12/6/2019

Tải về

 

BC 170, 08/7/2019 (thay thế BC 128 ngày 12/6/2019)

Tải về

11.

Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

BC 138, 14/6/2019

Tải về

 

BC 166, 05/7/2019 (thay thế BC 138 ngày 14/6/2019)

Tải về

12.

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về danh mục các dự án cần thu hồi đất trong 6 tháng đầu năm 2019.

BC 132, 13/6/2019

Tải về

   

BC 152, 01/7/2019

 (thay thế BC 132 ngày 13/6/2019)

Tải về

 

13.

Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

 

 

BC 139, 13/6/2019

Tải về

BC 167, 05/7/2019 (thay thế BC 139 ngày 14/6/2019)

Tải về

14.

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

BC 121, 07/6/2019

Tải về

 

 

II.

Tờ trình, dự thảo nghị quyết: 18

 

 

 

1.

Tờ trình về việc phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, Hội có tính chất đặc thù năm 2019 của thành phố Cần Thơ.

TT 95, 17/6/2019

Tải về

 

TT 114, 05/7/2019

(Thay thế TT 95, 17/6/2019)

2.

Tờ trình về việc phê duyệt giao chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong đơn vị sự nghiệp năm 2019 của thành phố Cần Thơ.

TT 97, 19/6/2019

Tải về

 

TT 115, 05/7/2019

(Thay thế TT 97, 18/6/2019)

3.

Tờ trình về việc đặt tên đường.

TT 79, 13/6/2019

Tải về

 

TT 102, 25/6/2019

(Thay thế TT 79, 13/6/2019)
Tải về
 

4.

Tờ trình về việc về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2019

TT 93, 14/6/2019

Tải về

 

 

TT 116, 05/7/2019

(Thay thế TT 93, 14/6/2019)

5.

Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2019.

TT 94, 14/6/2019

Tải về

 

TT 117, 05/7/2019

(Thay thế TT 94, 14/6/2019)

6.

Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016 - 2020.

TT 73, 12/6/2019

Tải về

 

TT 118, 08/7/2019

(Thay thế TT 73, 12/6/2019)

7.

Tờ trình về việc bổ sung danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố.

 

 

 

TT 74, 12/6/2019

Tải về

 

 

TT 119, 08/7/2019

(Thay thế TT 74, 12/6/2019)

8.

Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết HĐND thành phố thông qua giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi đến năm 2020.

TT 90, 14/6/2019

Tải về

Giải trình của SNNPTNT

 

 

9.

Tờ trình về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2019.

TT 83, 14/6/2019

Tải về

 

TT 107, 01/7/2019

(Thay thế TTr 83 ngày 14/6/2019)

Tải về

10.

Tờ trình về việc phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ.

TT 61, 24/5/2019

Tải về

 

 

11.

Tờ trình về việc quy định về mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; mức chi tiếp khách trong nước đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ.

TT 75, 12/6/2019

Tải về

 

 

TT 113, 05/7/2019

(Thay thế TT 75, 12/6/2019)

12.

Tờ trình về việc quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

TT 85, 14/6/2019

Tải về

 

 

13.

Tờ trình về việc quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã.

TT 84, 14/6/2019

Tải về

 

 

14.

Tờ trình quy định nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

TT 72, 11/6/2019

Tải về

 

 

TT 111, 03/7/2019

(Thay thế TT 72, 11/6/2019)

15.

Tờ trình về việc quy định mức học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2019 - 2020.

TT 101, 21/6/2019

Tải về

TT 103, 28/6/2019

(thay thế TT 101 ngày 13/6/2019)

Tải về

 

16.

Tờ trình về việc quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn thành phố.

TT 80, 13/6/2019

Tải về

   

TT 110, 02/7/2019

(thay thế Tt 80 ngày 13/6/2019)

Tải về

   
D. THÔNG BÁO CỦA UBMTTQVN THÀNH PHỐ : 01

1.

Thông báo về hoạt động của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tham gia xây dựng chính quyền và những đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND những vấn đề cần thiết phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố.

 

 
 
 
 
 TB 03, 14/6/2019

Tải về

 

D. BÁO CÁO CỦA CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP: 03

1.

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố.

BC 216, 05/6/2019

Tải về

 BC 241, 27/6/2019

(Thay thế BC 216 ngày 05/6/2019)

Tải về

 

2.

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố.

BC 39, 12/6/2019

Tải về

 

 

3.

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Cục Thi hành án dân sự thành phố.

BC 769, 10/6/2019

Tải về

 

 
 

Đ. BÁO CÁO CỦA CÁC BAN CỦA HĐND THÀNH PHỐ

1.

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban pháp chế HĐND thành phố.

 

 

 274/BC-HĐND, 05/7/2019

Tải về

2.

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban kinh tế - ngân sách HĐND thành phố.

 235/BC-HĐND, 27/6/2019

Tải về

 

3.

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban văn hóa - xã hội HĐND thành phố.

 

 243/BC-HĐND, 28/6/2019

Tải về

 

4.

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban đô thị HĐND thành phố.

 

 

 237/BC-HĐND, 27/6/2019

Tải về

 

5.

Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế

 

 

 279/BC-HĐND, 05/7/2019

Tải về

6.

Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách

 

 

 BC 297, 28/6/2019

Tải về

7.

Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội

 

 

 BC 248, 28/6/2019

Tải về

BC 249, 28/6/2019

Tải về

 BC 250, 28/6/2019
Tải về

 

BC 251, 28/6/2019
Tải về

BC 252, 28/6/2019

8.

Báo cáo thẩm tra của Ban đô thị

 

 

BC 246, 28/6/2019
 
BC 247, 28/6/2019

Tải về

 

E. BÁO CÁO CỦA CÁC SỞ, NGÀNH VỀ CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN KỲ HỌP THỨ 10: 11

(Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 của HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021)

1.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

BC 1782, 02/7/2019

Tải về

 

2.

Sở Tài chính

 

 CV 1891, 03/7/2019

Tải về

 

3.

Sở Công Thương

BC 1382, 20/6/2019

Tải về

 

 

4.

Sở Tài nguyên và Môi trường

BC 2111,

25/6/2019

 Tải về

 

 

5.

Sở Xây dựng

BC 1498, 20/6/2019 

Tải về

 

 

6.

 

Sở Giao thông vận tải

 BC 1155,

11/6/2019

Tải về

 

 

7.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BC 1664,

21/6/2019 

Tải về

 

 

8.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BC 1328, 21/6/2019

Tải về

 

 

9.

Sở Giáo dục và Đào tạo

BC 1451,

05/6/2019 

Tải về

 

 

10.

Sở Thông tin và Truyền thông

BC 1134, 20/6/2019

Tải về

 

 

11.

Sở Tư pháp

BC 1849, 14/6/2019

 Tải về

 

 

 

GIẤY MỜI Dự kỳ họp thứ 13 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2019) HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

 

DANH SÁCH THẢO LUẬN TỔ Kỳ họp thứ 13, ngày 11 tháng 7 năm 2019

 

 
Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ