Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online399
số người truy cậpHôm nay1850
số người truy cậpHôm qua1800
số người truy cậpTất cả2791402

Văn kiện trước kỳ họp HDND

Tài liệu kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân TP Cần Thơ, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
DANH MỤC
Tất cả các báo cáo, thông báo, tờ trình, dự thảo nghị quyết
trình tại kỳ họp thứ 17 của HĐND thành phố
 

A. CÁC VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ

 

I.

Báo cáo: 05

Đợt 1

(Được cập nhật đến ngày 16/6/2020)

1.

Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Thường trực HĐND thành phố.

2.

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2019 của HĐND thành phố.

3.

Báo cáo việc giải quyết một số công việc giữa 2 kỳ họp HĐND thành phố.

4.

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 17 của HĐND thành phố.

5.

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri ở địa phương được gửi tới HĐND thành phố tại kỳ họp trước.

 Tải về

II.

Tờ trình, dự thảo nghị quyết: 02

 

1.

Tờ trình về chương trình hoạt động giám sát năm 2021 của HĐND thành phố. (Kèm dự thảo nghị quyết)

Tải về

2.

Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 17 của HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Không có tờ trình)

 

B. CÁC VĂN BẢN CỦA UBND THÀNH PHỐ

 

I.

Báo cáo: 16

 

1.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020

(Kèm dự thảo nghị quyết).

BC 125

 

 
BC 168, (Thay thế BC 125)
 

2.

Báo cáo kết quả thực hiện Chủ đề năm 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

BC 126

 

 
BC 172,  (Thay thế BC 126)
 

3.

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri của UBND thành phố.

BC 134,

 

Tải về

4.

Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

BC 135

 

Tải về

 

BC 170, (Thay thế BC 135 )

 

Tải về

5.

Báo cáo công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

BC 138

 

Tải về

 

BC 171  (Thay thế BC 138)

 

Tải về

6.

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về danh mục các dự án cần thu hồi đất trong 6 tháng đầu năm 2020.

BC 141

 

Tải về

7.

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

BC 118

 

BC 155 (Thay thế BC 118)
 

8.

Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

BC 127

 

Tải về

9.

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

BC 121

 

Tải về

10.

Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

BC 128

 

Tải về

11.

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của UBND thành phố.

BC 130

 

Tải về

12.

Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

BC 123

 

Tải về

 

BC 162 (Thay thế BC 123)

 

Tải về

13.

Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

BC 122

 

Tải về

14.

Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND thành phố Cần Thơ về việc trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng giai đoạn 2017 - 2020.

BC 86

 

Tải về

15.

Báo cáo về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

BC 117

 

Tải về

 

BC 156 (Thay thế BC 117)

 

Tải về

II.

Tờ trình (Kèm dự thảo nghị quyết): 20

 

1.

  

Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 (bổ sung danh mục chi tiết vốn chuẩn bị đầu tư cho những dự án đầu tư thuộc giai đoạn 2021 - 2025 và điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn nếu có).

 TT 79

 

 
TT 102
(Thay thế TT 79)
 

2.

 

Tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công.

 TT 81
 

3.

 

Tờ trình về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2018.

 TT 77

 

Tải về

4.

 

 

 

 

 

Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 về việc quyết định dự toán thu ngân sách trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2020.

 TT 72

Tải về

  

TT 84
(Thay thế TT 72)
 
 
 
TT 98
(Thay thế TT 84)
 

5.

 

 

 

 

 

Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2020.

 TT 78

Tải về

 

TT 85
(Thay thế TT 78)
 
 
TT 99
(Thay thế TT 85)
 

6.

 

 

 

 

 

Tờ trình về việc sắp xếp, sáp nhập ấp, khu vực trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

TT 66

 

Tải về TTr

 

Kèm TTR 66

 

TT 104 (Thay thế TT 66)

 

Tải về

7.

Tờ trình về hỗ trợ một lần cho cán bộ, người hoạt động không chuyên trách, Chỉ huy phó Quân sự phường, dân quân thường trực, bảo vệ dân phố dôi dư do sắp xếp các phường Tân An, An Hội và An Lạc thuộc quận Ninh Kiều.

TT 63

 

Tải về

 

TT 103 (Thay thế TT 63)

 

Tải về

8.

Tờ trình về phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng một số loại công việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan tổ chức hành chính năm 2020 của thành phố Cần Thơ.

TT 67

 

Tải về

 

TT 105 (Thay thế TT 67)

 

Tải về

9.

Tờ trình về thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2020.

 TT 68

 

Tải về

 

TT 97 (Thay thế TT 68)

 

Tải về

10.

 

 

Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung (hoặc bãi bỏ) Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của HĐND thành phố Cần Thơ về việc tổ chức thực hiện Đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

TT 64

 

Tải về

 

TT 96 (Thay thế TT 64)

 

Tải về

11.

Tờ trình về việc giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư cho UBND thành phố.

TT 61

 

Tải về

12.

Tờ trình về việc bãi bỏ Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 05/7/2013 của HĐND thành phố về việc quy định mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước.

TT 42

 

Tải về

 

TT 94 (Thay thế TT 42)

 

Tải về

13.

Tờ trình về quy định cụ thể mức hỗ trợ kinh phí phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

TT 60

 

Tải về

14.

Tờ trình về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

 TT 70

 

Tải về

15.

Tờ trình về quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép nuôi, quyết định vùng nuôi chim yến.

 TT 71

 

Tải về

 

 

TT 100
(Thay thế TT 71)
 

16.

 

 

 

 

Tờ trình quy định về nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

 TT 69

 

Tải về

 

TT 101
(Thay thế TT 69)
 

 

17.

Tờ trình về đặt tên đường.

 TT 73

 

Tải về TTr

 

Kèm TTr73

18.

Tờ trình về quy định mức thu học phí đối với chương trình giáo dục đại trà cấp mầm non, giáo dục phổ thông năm học 2020 - 2021.

 TT 76

 

Tải về

19.

Tờ trình về quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

TT 65

 

Tải về

 

TT 95 (Thay thế TT 65)

 

Tải về

20.

Tờ trình về việc xin ý kiến HĐND thành phố về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoan 2021 - 2025 thành phố Cần Thơ.

Chuyển từ Báo cáo thành Tờ trình không kèm dự thảo Nghị quyết

 

TT 87

 

Tải về

C. THÔNG BÁO CỦA UBMTTQVN THÀNH PHỐ: 01

 

1.

Thông báo về hoạt động của Ban thường trực UBMTTQVN thành phố tham gia xây dựng chính quyền và những đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND những vấn đề cần thiết phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố.

 
TB số 45
 

D. BÁO CÁO CỦA CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP: 03

 

1.

 

 

 

 

 

 Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố.

BC 191

Tải về

  

BC 216 (Thay thế BC 191)
 
 

2.

 

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố.

BC 38

 

Tải về

3.

 

 Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự thành phố.

BC 712

 

Tải về

Đ. BÁO CÁO CỦA CÁC BAN CỦA HĐND THÀNH PHỐ

 

1.

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban pháp chế HĐND thành phố.

Tải về

2.

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban kinh tế - ngân sách HĐND thành phố.

3.

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban văn hóa - xã hội HĐND thành phố.

4.

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban đô thị HĐND thành phố.

5.

Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế

Tải về

6.

Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách

 Tải về

7.

Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội

8.

Báo cáo thẩm tra của Ban đô thị

Tải về

E. BÁO CÁO CỦA CÁC SỞ, NGÀNH VỀ CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN KỲ HỌP THỨ 14:

13 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của HĐND thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14.

 

1.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 Tải về

2.

Sở Tài chính

 Tải về

3.

Sở Công Thương

 Tải về

4.

Sở Xây dựng

5.

Sở Tài nguyên và Môi trường

 Tải về

6.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

7.

Sở Giáo dục và Đào tạo

8.

Sở Y tế

9.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10.

Sở Thông tin và Truyền thông

11.

Công an thành phố

 Tải về

12.

Tòa án nhân dân thành phố

 Tải về

13.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố

Tải về

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ