Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online377
số người truy cậpHôm nay758
số người truy cậpHôm qua1594
số người truy cậpTất cả2339331

Văn kiện trước kỳ họp HDND

DANH MỤC TÀI LIỆU TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 9 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016 - 2021
 

Stt

  

Nội dung

 

 Ngày cập nhật

Tải về

Thư triệu tập và dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

GIẤY MỜI dự kỳ họp thứ 9 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Danh sách thảo luận tổ, gợi ý thảo luận, biên bản họp tổ

 I

 BÁO CÁO CỦA UBND THÀNH PHỐ

 1

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh (kèm dự thảo nghị quyết).

 5/7/2018
 Tải về
2 Báo cáo công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2018 và các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018. 6/7/2018
 Tải về
3 Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.  4/7/2018
 Tải về
4 Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.  5/7/2018
 Tải về
5 Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.  5/7/2018
 Tải về
6 Báo cáo Chủ đề năm 2018 “Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”. 5/7/2018
 Tải về
7 Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
 
5/7/2018
 

 Tải về
8 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về danh mục các dự án cần thu hồi đất trong 6 tháng đầu năm 2018.  5/7/2018  Tải về
9 Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 4/7/2018
 Tải về
10 Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 4/7/2018 
 Tải về
11 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.  4/7/2018   Tải về
12 Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.  5/7/2018  Tải về
13 Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 của HĐND thành phố. 4/7/2018 
Tải về 
II TỜ TRÌNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
 1  Tờ trình về việc phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công thuộc địa phương quản lý.  4/7/2018
Tải về 
 2 Tờ trình về việc  sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2018.  4/7/2018  Tải về
 3 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2018. 4/7/2018 
Tải về 
 4 Tờ trình về đặt tên đường. 4/7/2018 
Tải về 
 5 Tờ trình về việc đề nghị ban hành quy định mức học phí đối với chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2018 – 2019. 5/7/2018
Tải về 
 6 Tờ trình về việc đề nghị ban hành quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của thành phố Cần Thơ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2020 – 2021. 5/7/2018
 Tải về
 7 Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 6/7/2018
Tải về 
 8 Tờ trình về việc  giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2018 của thành phố Cần Thơ. 5/7/2018
 TTr
 
 
PL1   PL2
 9 Tờ trình về việc  phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, Hội có tính chất đặc thù năm 2018 của thành phố Cần Thơ.  5/7/2018
 TTr
 
 
PL1   PL2 
 
PL3     PL4
 10 Tờ trình về việc phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng một số loại công việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 của thành phố Cần Thơ. 5/7/2018
 
 TTr
 
 
PL1   PL2
 11 Tờ trình về việc thông qua Nghị quyết thực hiện Đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Cần Thơ, tại Trường Đại học California, Riverside, Hoa Kỳ giai đoạn 2018 - 2020”. 6/7/2018
 
 12 Tờ trình về việc  sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 và Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố. 10/7/2018
 Tải về
 13 Tờ trình  Về việc Quy hoạch phát triển y tế thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.  4/7/2018  Tải về
 III VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND
1

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố

4/7/2018
Tải về 
2
 Báo cáo việc giải quyết một số nội dung giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố (từ kỳ họp thứ 7 đến kỳ họp thứ 9 của Hội đồng nhân dân thành phố) 4/7/2018
 Tải về
 3

Báo cáo Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố

4/7/2018
Tải về
 4 Báo cáo Hoạt động 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018 của Ban văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố  4/7/2018 Tải về 
 5 Tờ trình về dự kiến chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ 4/7/2018
Tải về 
 6

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị và phản ánh
của cử tri ở địa phương đã được gửi tới Hội đồng nhân dân thành phố
trước và sau kỳ họp thứ 7 khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

4/7/2018
 Tải về
7
Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ban đô thị Hội đồng nhân dân thành phố 6/7/2018
 Tải về
 8 Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố  6/7/2018 Tải về
9
Báo cáoTổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021
8/7/2018 Tải về
10 Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố 8/7/2018 Tải về
11
Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua Đề án “Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 của thành phố Cần Thơ”
8/7/2018 Tải về
12 Báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND thành phố  
IV Thông báo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tham gia xây dựng chính quyền 8/7/2018 Tải về

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ