Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online175
số người truy cậpHôm nay616
số người truy cậpHôm qua795
số người truy cậpTất cả1612699

Kỳ họp HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021

DANH MỤC VĂN KIỆN TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 5 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016 - 2021
 

 

Stt

Nội dung

Ký hiệu
văn bản

Ngày cập nhật

Tải về

 

Danh sách thảo luận tổ

 

I

VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ

 1

 Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Thường trực HĐND thành phố

179/BC-HĐND

03/7/2017

 Tải về

2

Báo cáo việc giải quyết một số nội dung giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố (từ kỳ họp thứ 4 đến kỳ họp thứ 5 khóa IX của HĐND thành phố Cần Thơ)

181/BC-HĐND

 03/7/2017

Tải về

3

Báo cáo hoạt động 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017 của Ban văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố

251/BC-HĐND

 03/7/2017

Tải về

4

Báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương đã được gửi tới Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp thứ 4

 249/BC-HĐND

03/7/2017

Tải về

5

Kết quả thực hiện chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố

 180/BC-HĐND

04/7/2017 Tải về
6

Tờ trình Về dự kiến chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ

180/TTr-UBND 04/7/2017 Tải về
7
Báo cáo Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Ban đô thị Hội đồng nhân dân thành phố
237/BC-HĐND 04/7/2017 Tải về
8
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ
201/BC-HĐND 04/7/2017 Tải về
9

Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Ban kinh tế - ngân sách HĐND thành phố Cần Thơ    

 

223/BC-HĐND 04/7/2017 Tải về
10
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021
197/BC-HĐND 04/7/2017 Tải về

II

BÁO CÁO CỦA UBND THÀNH PHỐ

1

Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017

104/BC-UBND

 16/6/2017

Tải về

Báo cáo có thay đổi

2

Báo cáo Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

113/BC-UBND

16/6/2017

Tải về

3

Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

107/BC-UBND

16/6/2017

Tải về

4

Kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất trong năm 2017 và các dự án cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha)

109/BC-UBND

16/6/2017

Tải về

5

Sơ kết công tác đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

103/BC-UBND

16/6/2017

Tải về

Báo cáo có thay đổi số liệu

6

Công tác 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố

100/BC-UBND

16/6/2017

Tải về

7

Công tác phòng, chống HIV/AIDS 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 trên địa bàn thành phố

97/BC-UBND

16/6/2017

Tải về

8

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

112/BC-UBND

16/6/2017

Tải về

9

Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

105/BC-UBND

16/6/2017

Tải về

10

Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

110/BC-UBND

16/6/2017

Tải về

11

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 4 đến trước kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

108/BC-UBND

16/6/2017

Tải về

Báo cáo cập nhật có thay đổi

12

Kết quả thực hiện Chủ đề năm 2017 “Đẩy mạnh thu hút đầu tư,   nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

102/BC-UBND

16/6/2017

Tải về

Báo cáo có thay đổi

13 Tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 117/BC-UBND 22/6/2017 Tải về

 III

THÔNG BÁO CỦA UBMTTQVN THÀNH PHỐ

1

Thông báo về hoạt động của Ban thường trực UBMTTQVN thành phố Cần Thơ về việc tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị của cử tri với HĐND, UBND thành phố tại kỳ họp

 30/TB-MTTP

 04/7/2017

Tải về

 

IV

 

CÁC TỜ TRÌNH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA UBND THÀNH PHỐ

1

Về việc thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020

47 /TTr-UBND

16/6/2017

Tải về

2

Về bổ sung danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ

45/TTr-UBND

16/6/2017

Tải về

3

Về việc quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí

48/TTr-UBND

16/6/2017

Tải về

4

Về việc thông qua Quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

52/TTr-UBND

16/6/2017

Tải về

5

Về việc thông qua Quy hoạch xây dựng, củng cố hệ thống thủy lợi khu vực sản xuất nông nghiệp thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030

51/TTr-UBND

16/6/2017

Tải về

6

Về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Cần Thơ

49/TTr-UBND

16/6/2017

Tải về

7 Về việc đặt tên đường và công trình công cộng 50/TTr-UBND 22/6/2017 Tải về
8 Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 59/TTr-UBND 22/6/2017 Tải về
93 Về việc sửa đổi, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2017 tại Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2017 53/TTr-UBND 22/6/2017 Tải về
10 Về việc thông qua Quy hoạch hệ thống cảng, bến thủy nội địa thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 57/TTr-UBND 22/6/2017 Tải về
11 Quy định mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn thành phố Cần Thơ 60/TTr-UBND 04/7/2017 Tải về
12 Về việc phê duyệt số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù theo chỉ tiêu ngân sách được giao đầu năm 2017 và chỉ tiêu hợp đồng một số loại công việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị của thành phố Cần Thơ 70/TTr-UBND 04/7/2017
 
Thay thế Tờ trình số 55,  56, 67
13 Về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và  các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2017 69/TTr-UBND 04/7/2017
Thay thế Tờ trình số 46
 
14 Về việc ban hành Nghị quyết thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ 71/TTr-UBND 04/7/2017

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ