Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online394
số người truy cậpHôm nay1886
số người truy cậpHôm qua1800
số người truy cậpTất cả2791438

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng HĐND thành phố

Trong những năm qua, Thường trực, Đảng ủy Văn phòng HĐND thành phố; lãnh đạo Văn phòng HĐND thành phố luôn quán triệt và đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức và xem công tác này là nhiệm vụ trọng tâm của công tác tổ chức, là yêu cầu khách quan trong xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có số lượng hợp lý, cơ cấu đồng bộ, chất lượng kết hợp với đào tạo, bồi dưỡng, tự đào tạo bồi dưỡng, đây là yếu tố quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ ngày càng cao, qua đó, cán bộ, công chức Văn phòng HĐND thành phố chủ động học tập bằng nhiều hình thức kể cả thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, không ngừng nâng cao trình độ lý luận, nâng cao khả năng vận dụng thực tiễn về mọi mặt. Những năm qua, cán bộ, công chức luôn được quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao trình độ tư duy, củng cố kiến thức lý luận và nền tảng tư tưởng nhằm đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm 2019, Văn phòng HĐND thành phố đều rà soát trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức để xây dựng kế hoạch chương trình đào tạo phù hợp với từng cán bộ, công chức, lấy tiêu chuẩn cán bộ, công chức làm căn cứ để xây dựng mục tiêu đào tạo một cách hợp lý, có hệ thống, chú trọng các nội dung: Kiến thức về quản lý kinh tế, đường lối, chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước, nâng cao trình độ lý luận chính trị thông qua các lớp bồi dưỡng trung, cao cấp chính trị, các lớp quản lý cấp phòng, cấp sở, các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính để cán bộ, công chức có đủ năng lực lãnh đạo, quản lý và thực thi nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Tuỳ theo vị trí và yêu cầu công tác của từng cán bộ, công chức, Văn phòng HĐND thành phố tham mưu Đảng ủy Văn phòng HĐND thành phố cử cán bộ, công chức tham gia các hình thức tổ chức học tập khác nhau, bao gồm hình thức học  tập trung, tại chức, ngắn hạn và dài hạn, trong nước và ngoài nước, qua đó cán bộ, công chức đều nhận thức được tầm quan trọng và lợi ích của việc đào tạo, bồi dưỡng, hiện nay đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng HĐND thành phố đều đạt và vượt chuẩn về trình độ chuyên môn theo chức danh từng nhiệm vụ và từng vị trí việc làm. Trình độ hiện tại của cán bộ, công chức Văn phòng HĐND thành phố như sau:

- Trình độ hiện tại của cán bộ, công chức thuộc diện Thành ủy quản lý: Thạc sĩ: 09; đại học: 06, hiện nay có 01 cán bộ đang tham gia nghiên cứu sinh. Trình độ hiện tại của công chức thuộc các phòng chuyên môn: Thạc sĩ: 04; đại học: 10. Trình độ ngoại ngữ: Đại học: 02 (trong đó 01 cử nhân anh văn, 01 cử nhân pháp văn); Chứng chỉ B (anh văn): 7; Chứng chỉ C (anh văn): 16; B1: 02, B2: 01.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực đáp ứng yêu cầu trong công tác cán bộ của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay. Năm 2020, xác định rõ tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, lãnh đạo sẽ thường xuyên chăm bồi đào tạo gắn với quy hoạch theo tiêu chuẩn chức danh, từng bước đáp ứng theo yêu cầu của Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19 tháng 05 năm 2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ./.

Oai Hùng

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ