Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online10
số người truy cậpHôm nay18
số người truy cậpHôm qua46
số người truy cậpTất cả2875841

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 của VP. HĐND thành phố
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Văn phòng đã tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thành phố tổ chức 13 đợt giám sát, khảo sát, với 115 lượt đơn vị được giám sát, khảo sát theo Chương trình, kế hoạch đề ra, cụ thể:

+ Thường trực HĐND thành phố giám sát về: Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 07/12 /2018 của HĐND thành phố; kết quả thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 07/12 /2016 về việc chủ trương thực hiện Đề án khai thác quỹ đất thành phố, giai đoạn 2017 - 2021; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri và việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.

+ Ban pháp chế giám sát về: Việc thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/ 2018 của HĐND thành phố về việc quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực; tái giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát về công tác THADS; tái giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát về công tác giải quyết, xét xử các loại án dân sự, hành chính.

+ Ban kinh tế - ngân sách giám sát về: Việc xây dựng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao của thành phố; việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tình hình quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của thành phố giai đoạn 2016 - 2018.

+ Ban văn hóa - xã hội giám sát về: Việc thực hiện Luật Thanh niên tại thành phố Cần Thơ theo Công văn số 1773/UBVHGDTTN14 ngày 16/01/2019 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng - Quốc hội khóa XIV; việc thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn thành phố Cần Thơ; việc thực hiện chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo Luật Trẻ em năm 2016 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

+ Ban đô thị giám sát về: Công tác quản lý nhà nước về hạ tầng giao thông và đầu tư xây dựng một số công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố; công tác quản lý nhà nước về chất thải công nghiệp thông thường, sản phẩm thải lỏng, nước thải, khí thải công nghiệp và chất thải y tế.

- Về công tác tổ chức kỳ họp: phục vụ Thường trực HĐND thành phố tổ chức thành công kỳ họp thứ 11 và kỳ họp thứ 12 (họp bất thường), giúp HĐND thành phố ban hành 05 nghị quyết; chuẩn bị chu đáo các nội dung, công việc của kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2019) như: Tổ chức họp liên tịch với Thường trực UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, các Ban của HĐND thành phố và các sở, ngành có liên quan thống nhất nội dung của kỳ họp; chuẩn bị chu đáo tài liệu để phục vụ các đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp; chuẩn bị các báo cáo định kỳ của các Ban của HĐND thành phố; các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo của Thường trực HĐND thành phố; đôn đốc VP. UBNDTP gửi dự thảo nghị quyết, báo cáo đúng quy định phục vụ các Ban của HĐND thành phố họp thẩm tra;...

- Về hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân: Phục vụ Thường trực HĐND thành phố tiếp công dân định kỳ tại trụ sở cơ quan theo Quy chế tiếp công dân, hoạt động tiếp công dân tại nơi ứng cử của đại biểu HĐND thành phố, đã tiếp 44 lượt công dân; nhận tổng số 61 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; Tiếp nhận đơn, thư, nghiên cứu, phân loại các đơn, thư khiếu nại, tố cáo để kịp thời tham mưu lãnh đạo xử lý theo thẩm quyền. Theo dõi kết quả giải quyết và thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, qua đó hướng dẫn: 10 đơn; lưu: 16 đơn, trả lời đơn của đương sự: 14 đơn; chuyển: 21 đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, đã tiếp nhận tổng cộng 1.445 văn bản đến (trong đó: Trung ương là: 143, địa phương: 1.302 văn bản các loại); phát hành tổng cộng 487 văn bản đi. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo đột xuất và định kỳ, ban hành các kế hoạch theo quy định. Duy trì ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ; triển khai áp dụng xử lý văn bản đến của Văn phòng trên phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc và chỉ đạo điều hành. Tăng cường việc gởi, nhận văn bản, trao đổi thông tin qua hộp thư điện tử cá nhân (của cán bộ, công chức, đại biểu HĐND thành phố, sở, ngành) qua hộp thư điện tử của Văn phòng và Trang Thông tin điện tử HĐND thành phố. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự Văn phòng theo Nghị định số 48/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ; Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của UBND thành phố về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan hành chính (giai đoạn đến năm 2020), ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng; Quy chế làm việc và các Quyết định về công tác nhân sự của các phòng.

Để tiếp tục hoàn những thành nhiệm vụ năm 2019, Văn phòng đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm 2019 như sau: Tiếp tục tham mưu Thường trực HĐND thành phố theo dõi, đôn đốc UBND thành phố trong việc thể chế hóa các nghị quyết của HĐND thành phố được thông qua tại các kỳ họp của HĐND thành phố bảo đảm đúng quy định và kịp thời; rà soát cập nhật kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri và các kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các Ban của HĐND thành phố; tham mưu kế hoạch giám sát quý III, quý IV của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thành phố theo Chương trình giám sát đã đề ra năm 2019; rà soát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị và phản ánh của cử tri ở địa phương; đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố, tổ chức thực hiện việc nâng cao chất lượng trên Trang Thông tin điện tử HĐND thành phố./.

(Nguồn: Báo cáo số 182/VP ngày 25/6/2019).
Ngọc Hiếu
Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ