Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online11
số người truy cậpHôm nay1
số người truy cậpHôm qua57
số người truy cậpTất cả2861470

TIN TỨC - SỰ KIỆN

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TỪ NĂM 2020
Ngày 13/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực thi hành từ 20/8/2020 và bãi bỏ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP, với một số điểm mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức như sau:
Từ năm 2020, không yêu cầu sáng kiến kinh nghiệm
để đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức

1. Bỏ tiêu chí sáng kiến kinh nghiệm trong đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức

Một điểm mới nổi bật của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP là không yêu cầu sáng kiến kinh nghiệm để đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức như Nghị định số 56/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Đối với cán bộ: Không yêu cầu tiêu chí phải "Có sáng kiến, giải pháp cụ thể được áp dụng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan, tổ chức hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách và được cấp có thẩm quyền công nhận.".

Đối với công chức: Không yêu cầu tiêu chí phải "Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động công vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận.".

2. Không đánh giá chất lượng cán bộ, công chức chưa công tác đủ 6 tháng

Theo khoản 3 Điều 2 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP thì cán bộ, công chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

Cán bộ, công chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đây là quy định mới so với các quy định trước đây của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP.

3. Hướng dẫn xếp loại hàng năm với cán bộ, công chức nghỉ thai sản

Cán bộ, công chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

Trong trường hợp này, cán bộ, công chức có trách nhiệm làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao, gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác để thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP.

Đây là nội dung được quy định mới trong Nghị định số 90/2020/NĐ-CP.

4. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức ngoài việc là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, thì còn được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và thực hiện các chính sách khác đối với cán bộ, công chức.

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên là nội dung được quy định lần đầu trong Nghị định số 90/2020/NĐ-CP.

5. Quy định cụ thể thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức

Theo khoản 2 Điều 20 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP quy định thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức được tiến hành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị (theo Nghị định số 88/2017/NĐ-CP thì thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức được tiến hành trong tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm).

6. Khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin khi đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức

Tình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP quy định: cấp có thẩm quyền quản lý, đánh giá cán bộ, công chức thông báo bằng văn bản cho cán bộ, công chức và thông báo công khai về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ, công chức công tác; quyết định hình thức công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ, công chức công tác và đề nghị ưu tiên áp dụng hình thức công khai trên môi trường điện tử.

Đây là lần đầu tiên có quy định ưu tiên áp dụng hình thức công khai trên môi trường điện tử đối với thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức nhằm tăng cường tính minh bạch và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công vụ./.

Quách Trọng Thiện

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ