Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online358
số người truy cậpHôm nay256
số người truy cậpHôm qua1538
số người truy cậpTất cả2186675

Nghiệp vụ

Một số nét cơ bản về Tình hình thực hiện Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ công tác cuối năm của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.

Thực hiện Công văn số 630/SNV-XDCQĐP ngày 16 tháng 5 năm 2014 của Sở Nội vụ về việc báo cáo kết quả việc triển khai và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị 6 tháng đầu năm 2014. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ xin báo cáo việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 như sau:

Sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy (Đảng đoàn HĐND thành phố, Đảng ủy Văn phòng) và lãnh đạo cơ quan trong việc tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện Quy chế dân chủ trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, từ đó đã tác động tích cực đến việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan trong 6 tháng đầu năm, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của cán bộ, công chức, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả; ngăn chặn và phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Công tác triển khai

Sáu tháng đầu năm 2014, Cấp ủy đảng và lãnh đạo Văn phòng đã tổ chức triển khai học tập, quán triệt các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức, như: triển khai tại các cuộc họp của Chi bộ, tại các cuộc họp của Văn phòng, đoàn thể cơ quan, tổng số trên 14 cuộc với khoảng 140 lượt người tham dự, tổ chức viết bài thu hoạch, giới thiệu tìm hiểu, nghiên cứu qua mạng Internet,… cụ thể:

- Tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 với chủ đề “Về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” cho cán bộ, công chức, đảng viên đồng thời tổ chức cho cán bộ, công chức là đảng viên viết bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức của Bác năm 2014 phù hợp với nhiệm vụ được giao.

- Thường xuyên tổ chức các cuộc sinh hoạt giáo dục chính trị, tư tưởng và truyền thống cho cán bộ, công chức  nhân các ngày kỷ niệm ngày lễ lớn trong năm và nhiều văn bản quan trọng khác cũng được phổ biến kịp thời đến toàn thể cán bộ, công chức cơ quan. Ngoài ra còn phổ biến cho cán bộ, công chức người lao động cơ quan các văn bản có liên quan như: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy định xét khen thưởng, nâng lương thường xuyên và nâng lương trước hạn; các chế độ chính sách khác để cán bộ, công chức biết và theo dõi.

- Triển khai kế hoạch thực hiện tiết kiệm chống lãng phí để cán bộ, công chức biết để thực hiện; công khai tài chính hàng quý để cán bộ, công chức chức nắm.

- Có thể nói việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã giúp cán bộ, công chức cập nhật tình hình phục vụ chuyên môn, nâng cao kiến thức, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, phát huy dân chủ, tính năng động, sáng tạo, trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Kết quả thực hiện

Việc xây dựng quy chế dân chủ và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ theo Nghị định 71/1998/NĐ-CP

- Trong 6 tháng đầu năm 2014, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân đã có nhiều cố gắng trong công tác quán triệt, tuyên truyền về thực hiện quy chế dân chủ theo Chỉ thị số 30/CT-TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 71/1998/NĐ-CP của Chính phủ. Thực hiện tốt việc công khai được các nội dung theo quy định cho cán bộ, công chức biết, nhất là vấn đề kinh phí, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt bổ nhiệm cán bộ, nâng lương, khen thưởng. Lãnh đạo Văn phòng quan tâm thường xuyên lắng nghe ý kiến phản ánh của cán bộ, công chức, người lao động để kịp thời lãnh đạo chỉ đạo nhằm khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ cơ quan, đơn vị.

 Việc xây dựng và thực hiện các quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

- Lãnh đạo Văn phòng luôn tạo điều kiện để cán bộ, công chức tham gia góp ý các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ công chức, góp ý các biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước; góp ý xây dựng nội quy, quy chế Văn phòng, quy chế phối hợp giữa Văn phòng với các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Trong sử dụng tài sản công của cơ quan tất cả cán bộ, công chức cơ quan đều nêu cao ý thức sử dụng và bảo quản tài sản công, nhất là tài sản được giao trực tiếp quản lý và sử dụng. Văn phòng quản lý trực tiếp và theo dõi việc sử dụng tài sản công và có báo cáo định kỳ việc thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công và thực hiện  tổ chức kiểm kê tài sản hàng năm theo quy định.

- Ngay từ đầu năm Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, tại Hội nghị cũng đã thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức và cũng thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan nhằm tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong tổ chức, thực hiện.

- Thủ trưởng cơ quan giữ mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Công đoàn, Chi đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cũng như tham gia tốt các mặt công tác và các phong trào do Đảng ủy Khối, Công đoàn Viên chức và Đoàn ủy cấp trên phát động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan; luôn lắng nghe các ý kiến đóng góp của Ban chấp hành Công đoàn nhằm kịp thời ban hành các chế độ chính sách mới phù hợp hơn góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động cơ quan.

- Phối hợp các đoàn thể thực hiện tốt chế độ thăm hỏi, hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, gia đình cán bộ, công chức đau ốm.

  - Việc thành lập các hội đồng xét nâng lương, khen thưởng, kỷ luật cơ quan luôn thực hiện theo đúng Luật Thi đua khen thưởng và Luật Cán bộ, công chức hiện hành.

- Rà soát, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, từng bước phù hợp với đặc thù và thực tiễn nhiệm vụ của cơ quan.

- Đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện tốt nội quy, quy chế văn hóa công sở, nhất là trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đoàn kết nội bộ tốt, cán bộ, công chức gần gũi động viên nhau thực hiện nhiệm vụ.

Chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ.

 Cơ quan luôn hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, trước khi quyết định vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của số đông đều tổ chức họp để tất cả cán bộ, công chức bàn bạc, đóng góp ý kiến; kết quả cuối cùng đều quyết định theo sự nhất trí của tập thể.

Công khai dân chủ trong sử dụng kinh phí.

- Công khai kinh phí hoạt động định kỳ 3 tháng và các chế độ chi tiêu khác để có sự thống nhất chung, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong chi tiêu, bảo đảm thực hiện tốt tiết kiệm, chống lãng phí.

Phổ biến dân chủ trong công tác cán bộ (tuyển dụng, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, xét nâng lương, khen thưởng, kỷ luật)

Công khai về công tác tuyển dụng, khen thưởng, nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch… Trong 6 tháng đầu năm 2014, Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan đã bình xét nâng lương thường xuyên cho 01 cán bộ, công chức và có đề nghị nâng lương thường xuyên cho một Đại biểu Quốc hội chuyên trách. Lãnh đạo Văn phòng ra quyết định nâng lương thường xuyên cho 03 cán bộ, công chức và quyết định nâng lương vượt khung cho 01 cán bộ, công chức. Đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, người lao động theo các quy định hiện hành, như: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ cán bộ, công chức nhân các ngày lễ, tết, kỷ niệm, khám sức khỏe định kỳ cho 33 cán bộ, công chức, người lao động cơ quan chưa thuộc diện Thành ủy quản lý, chế độ thăm hỏi ốm đau, chi thu nhập tăng thêm hàng quý cho cán bộ, công chức...

Mối quan hệ của thủ trưởng cơ quan với các tổ chức đoàn thể và cán bộ, công chức cơ quan.

 - Duy trì thường xuyên hợp lệ giao ban hàng tuần giữa lãnh đạo Văn phòng với lãnh đạo các Phòng trực thuộc nhằm kiểm điểm công việc đã làm được và chưa làm được, đồng thời, triển khai nội dung công tác mới, kết hợp triển khai các văn bản liên quan.

- Luôn giữ mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Hội Cựu chiến binh, Công đoàn, Chi đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cũng như tham gia tốt các mặt công tác và các phong trào do các tổ chức đoàn thể phát động.

Những công việc cán bộ, công chức giám sát, kiểm tra thông qua Ban Thanh tra nhân dân.

Cán bộ, công chức thực hiện quyền kiểm tra, giám sát của mình theo quy chế dân chủ, thông qua việc thảo luận làm rõ tại Hội nghị cán bộ, công chức; trong đóng góp tự phê bình và phê bình của các tổ chức, đoàn thể đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức hàng năm.

Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức cơ quan đóng góp ý kiến của mình trong việc xây dựng Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức và quy chế định mức chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động của cơ quan, đơn vị hàng năm, thủ trưởng cơ quan luôn phối hợp với BCH Công đoàn tổ chức Hội nghị CBCC đúng theo quy định.

NHẬN XÉT CHUNG

Trách nhiệm của cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan và các đoàn thể trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ.

- Duy trì thường xuyên họp lệ giao ban hàng tuần giữa lãnh đạo Văn phòng với lãnh đạo các Phòng; làm việc định kỳ hàng quý giữa cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và các tổ chức đoàn thể cơ quan.

- Lãnh đạo Văn phòng luôn tạo điều kiện để cán bộ, công chức tham gia góp ý các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, góp ý các biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước; góp ý xây dựng nội quy, quy chế Văn phòng, các biện pháp cải tiến tổ chức và lề lối làm việc, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu; kế hoạch chương trình công tác của Văn phòng bằng nhiều hình thức như: đóng góp trực tiếp tại các cuộc họp, Hội nghị, qua văn bản, qua file điện tử…

Những kết quả nổi bật đạt được

- Lãnh đạo Văn phòng đã lãnh đạo cán bộ, công chức hoạt động đảm bảo theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đoàn và cấp ủy cơ quan, thực hiện tốt chế độ Thủ trưởng và phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong cơ quan.

- Triển khai tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ tháng 5/ 2014 và triển khai những điểm mới trong Hiến pháp năm 2013 những quy định mới của các luật có hiệu lực thi hành trong năm 2014 có liên quan đến cán bộ, công chức để nắm và thực hiện.

- Mối quan hệ trong việc giải quyết các công việc có liên quan đến tổ chức và công dân như: tiếp xúc cử tri, giám sát, tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo…, ngày càng phát huy tính dân chủ và đi vào chiều sâu, đảm bảo được quyền lợi chính đáng của người dân, đặc biệt, với việc tổ chức Hội nghị giám sát trực tuyến việc thực hiện các ý kiến của cử tri và lời hứa của thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương và tái giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố đã tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố. Việc thực thi dân chủ càng có tác động mạnh mẽ trong các khâu đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, thực hiện các quy trình ISO, nhất là dân chủ trong việc đóng góp ý kiến xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, trong mối quan hệ với các cơ quan, đơn vị, kịp thời nắm bắt dư luận quần chúng, quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân… góp phần vào việc giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự và sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói chung, vào sự phát triển và ổn định của cơ quan nói riêng.

- Việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan tạo được sự đoàn kết nhất trí, tích cực trong nội bộ, cụ thể hóa việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của Văn phòng bằng các quy chế khác có liên quan. Phương pháp làm việc của cán bộ, công chức từng bước được cải thiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác; tham mưu và phục vụ kịp thời hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. Sự phối hợp giữa các phòng thuộc Văn phòng, các cán bộ, công chức nhịp nhàng, đồng bộ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung.

Những hạn chế và nguyên nhân

Hình thức tuyên truyền, quán triệt các văn bản nói chung về Quy chế dân chủ nói riêng chủ yếu bằng phương pháp thuyết trình, chưa có nhiều diễn giải minh họa tăng sức thu hút người nghe. Chưa tổ chức được các buổi sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở riêng mà đa phần lồng ghép với Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác chuyên môn của cơ quan.

Những bài học kinh nghiệm

- Cần có sự chỉ đạo, lãnh đạo thường xuyên của cấp uỷ Đảng, lãnh đạo cơ quan; các thành viên trong Ban Chỉ đạo cần có sự phân công, phân nhiệm cụ thể và xác định trách nhiệm trong việc theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc thực hiện.

- Quan tâm, chú trọng đến đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quy chế dân chủ, làm cho cán bộ, công chức, viên chức hiểu biết về quyền và nghĩa vụ của mình để tự giác tham gia và nâng cao năng lực làm chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

Nhiệm vụ trọng tâm

- Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức trong việc học tập, quán triệt các chỉ thị của Trung ương trong cán bộ, công chức về thực hiện dân chủ, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố xác định thực hiện dân chủ, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức và người lao động vừa là mục tiêu, vừa là động lực cách mạng, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp để toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức tham gia đóng góp, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia quản lý cơ quan, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phong cách, lề lối làm việc trách nhiệm, hiệu quả, mang tính khoa học và thực tiễn cao; chung tay góp sức phát huy tối đa nội lực nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Những giải pháp chủ yếu

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục từ trong nội bộ cơ quan đến các tầng lớp nhân dân về thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức tuyên truyền và tạo điều kiện cho tất cả cán bộ, công chức được học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng gắn kết với các văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

- Duy trì họp giao ban định kỳ trong lãnh đạo Văn phòng; tự phê bình và phê bình xoay vòng trong đảng viên. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, nhất là vai trò phản biện của Ban Thanh tra nhân dân.

- Thực hiện đúng các nguyên tắc tài chính, công khai, minh bạch, dân chủ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm, kiên quyết không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực, mất dân chủ tại cơ quan.

- Duy trì và cải tiến hiệu quả các quy trình giải quyết công việc theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại cơ quan; tiếp tục hoàn thiện trang thông tin điện tử của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố; vận hành trang hồ sơ công việc một cách hiệu quả, phù hợp với đặc điểm cơ quan.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc tham gia đóng góp ý kiến vào các hoạt động của cơ quan, cũng như kế hoạch, chương trình công tác của Văn phòng; công khai, minh bạch những việc công chức phải được biết; những việc công chức tham gia ý kiến và thủ trưởng cơ quan quyết định; những việc công chức giám sát, kiểm tra.

- Tiếp tục tham mưu Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp xúc cử tri, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, kịp thời giải quyết những bức xúc trong nhân dân.

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Tiếp tục phát huy mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Thủ trưởng đơn vị, lãnh đạo cấp ủy với từng Chi bộ, Công đoàn cơ quan trong thực hiện Quy chế dân chủ.

- Nhân rộng các mô hình, điển hình trong thực hiện quy chế dân chủ, thường xuyên sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời động viên khen thưởng những cá nhân thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

- Tăng cường hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân để giám sát đối với các hoạt động của đơn vị trong việc thực hiện Quy chế dân chủ.

- Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với nhiệm vụ chính trị và công tác cải cách thủ tục hành chính, với công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh.

- Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo, rà soát xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo.

                                                                                                               Hoàng Đệ

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ