Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online358
số người truy cậpHôm nay243
số người truy cậpHôm qua1538
số người truy cậpTất cả2186662

Nghiệp vụ

Một số nét cơ bản về công tác dân vận chính quyền và việc thực hiện Quy chế dân chủ năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố.
        Trong năm 2014, được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy (Đảng đoàn HĐND thành phố, Đảng ủy Văn phòng) và lãnh đạo cơ quan trong việc tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ trong tổ chức và hoạt động của cơ quan; từ đó đã phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của cán bộ, công chức, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả; ngăn chặn và phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Cụ thể, công tác dân vận và việc thực hiện quy chế dân chủ của cơ quan đã đạt được một số kết quả thiết thực sau:

CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN

       Dưới sự lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, của chính quyền các cấp, công tác Dân vận trong hệ thống chính trị nói chung và công tác Dân vận của chính quyền nói riêng ngày một nâng cao. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 03 tháng 01 năm 2014 của ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận, bài báo “Dân vận” (đăng trên Báo Sự thật ngày 15/10/1949) của Bác Hồ nhân ngày 15/10; gắn với rèn luyện, nâng cao đạo đức của đảng viên, cán bộ, công chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tổ chức tuyên truyền thực hiện Chương trình Phối hợp số 01-CTr/BDV-UBND.TP ngày 04 tháng 08 năm 2009 về phối hợp thực hiện công tác Dân vận giữa Ban Dân vận Thành ủy với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

      Công tác dân vận của cơ quan được thực hiện trên nhiều lĩnh vực và luôn hướng về cơ sở; ngoài các cuộc tiếp xúc cử tri, lãnh đạo cơ quan còn thường xuyên chỉ đạo công tác quan tâm, chăm lo đến nhu cầu, lợi ích chính đáng của nhân dân, thực hiện tốt vai trò giám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ban hành Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong cơ quan.

      Tăng cường chỉ đạo và kiểm tra thực hiện cải cách thủ tục hành chính như: Xây dựng đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố, xây dựng và ban hành quy chế xét công nhận sáng kiến, quy chế nâng lương trước hạn của Văn phòng, ...; nâng cao trình độ nghiệp vụ và kỹ năng hành chính cho đội ngũ CBCC; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào quy trình nghiệp vụ tại cơ quan; ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi hoạt động của cơ quan, phát huy tối đa hiệu quả của phần mềm xử lý văn bản.

      Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; kiến nghị phản ánh của nhân dân; duy trì tiếp dân định kỳ hàng tuần, trao đổi trực tiếp với nhân dân những vấn đề nhân dân quan tâm. Từ đầu năm đến nay, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố đã tiếp 105 lượt công dân, trong đó 100 lượt cá nhân, 05 lượt tập thể; tiếp nhận tổng số 191 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân. Qua nghiên cứu, xem xét, Văn phòng đã tham mưu lãnh đạo có văn bản hướng dẫn 36 trường hợp, trả lời đơn cho 04 đương sự, lưu giữ 70 đơn và chuyển 81 đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

     Phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ được quan tâm. Trong năm 2014, Văn phòng đã cử cán bộ, công chức tham dự lớp tập huấn triển khai Nghị định số 36/NĐ-CP về vị trí việc làm và ngạch công chức; đăng ký cho 07 cán bộ, công chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh dành cho đối tượng 2, 3, 4, 5; 01 cán bộ, công chức tham gia lớp quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp; 02 cán bộ, công chức tham dự lớp chuyển đổi chuyên viên cao cấp; 01 cán bộ tham gia lớp tập huấn công tác xây dựng Đảng tại thành phố Hồ Chí Minh; 02 cán bộ, công chức học lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung; 02 cán bộ, công chức đang làm đề cương nghiên cứu sinh. Ngoài ra, Văn phòng còn thường xuyên cử cán bộ, công chức tham dự các lớp tập huấn và bồi dưỡng một số nghiệp vụ do các Sở, ngành phối hợp tổ chức.

     Bên cạnh đó, Văn phòng thực hiện tốt việc xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, phong cách tiếp dân luôn lịch sự, ân cần, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Bên cạnh đó, thực hiện phong cách gần dân, hiểu dân, học dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân; nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin; thể hiện được phương châm của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân”.

VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

          Công tác chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và hoạt động của Ban chỉ đạo cấp cơ sở.
    Trong năm 2014, Đảng ủy và lãnh đạo Văn phòng thường xuyên quan tâm quán triệt, tuyên truyền về thực hiện quy chế dân chủ theo Chỉ thị số 30/CT-TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 71/1998/NĐ-CP của Chính phủ. Thực hiện đầy đủ, kịp thời việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan trong năm theo quy định.

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan

           - Việc công khai dân chủ trong hoạt động cơ quan

     Thực hiện tốt việc công khai các nội dung theo quy định cho cán bộ, công chức biết, nhất là vấn đề kinh phí, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt bổ nhiệm cán bộ, nâng lương, khen thưởng. Lãnh đạo Văn phòng quan tâm thường xuyên lắng nghe ý kiến phản ánh của cán bộ, công chức, người lao động để kịp thời lãnh đạo chỉ đạo nhằm khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ cơ quan, đơn vị.
      - Việc xây dựng và thực hiện các quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan.
     +  Lãnh đạo Văn phòng luôn tạo điều kiện để cán bộ, công chức tham gia góp ý các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ công chức, góp ý các biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước; góp ý xây dựng nội quy, quy chế Văn phòng, quy chế phối hợp giữa Văn phòng với các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố; ban hành Kế hoạch phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí ngay từ đầu năm.
     + Trong sử dụng tài sản công của cơ quan tất cả cán bộ, công chức cơ quan đều nêu cao ý thức sử dụng và bảo quản tài sản công, nhất là tài sản được giao trực tiếp quản lý và sử dụng. Văn phòng quản lý trực tiếp và theo dõi việc sử dụng tài sản công và có báo cáo định kỳ việc thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công và thực hiện  tổ chức kiểm kê tài sản hàng năm theo quy định.

- Kết quả thực hiện các quy chế, quy định trong nội bộ cơ quan

     + Văn phòng luôn giữ mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Công đoàn, Chi đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cũng như tham gia tốt các mặt công tác và các phong trào do Đảng ủy Khối, Công đoàn viên chức và Đoàn ủy cấp trên phát động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan; luôn lắng nghe các ý kiến đóng góp của Ban Chấp hành Công đoàn nhằm kịp thời ban hành các chế độ chính sách mới phù hợp hơn góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động cơ quan. Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của cơ quan trong lĩnh vực thi đua khen thưởng, nâng lương, đánh giá cán bộ, công chức.
     + Phối hợp các đoàn thể thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với CBCC; đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích của cán bộ, công chức theo các quy định hiện hành, như: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ cán bộ, công chức nhân các ngày lễ, Tết, kỷ niệm, khám sức khỏe định kỳ cho 33 cán bộ, công chức cơ quan chưa thuộc diện Thành ủy quản lý, chế độ thăm hỏi ốm đau, chi thu nhập tăng thêm hàng quý cho cán bộ, công chức...

     + Cơ quan luôn hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Trước khi quyết định vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của số đông đều tổ chức họp để tất cả cán bộ, công chức bàn bạc đóng góp ý kiến và quyết định theo đa số.

     + Đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện tốt nội quy, quy chế văn hóa công sở, nhất là trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đoàn kết nội bộ tốt, cán bộ, công chức gần gũi động viên nhau thực hiện nhiệm vụ.

      - Kết quả việc giải quyết các vấn đề liên quan tới khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của CBCC
     Công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn được quan tâm và thực hiện thường xuyên tại cơ quan; công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật. Trong năm 2014, không có vụ khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến CBCC của cơ quan.
      - Mối quan hệ của thủ trưởng cơ quan với các tổ chức đoàn thể và cán bộ, công chức cơ quan.
     + Duy trì thường xuyên hợp lệ giao ban hàng tuần giữa lãnh đạo Văn phòng với lãnh đạo các Phòng trực thuộc nhằm kiểm điểm công việc đã làm được và chưa làm được, đồng thời, triển
khai nội dung công tác mới, kết hợp triển khai các văn bản liên quan.
     + Luôn giữ mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Hội Cựu chiến binh, Công đoàn, Chi đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cũng như tham gia tốt các mặt công tác và các phong trào của các tổ chức đoàn thể.
      - Vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, các đoàn thể trong việc thực hiện QCDC
     + Ban Thanh tra nhân dân Công đoàn cơ sở Văn phòng phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên trong Ban Thanh tra, xây dựng chương trình hoạt động năm, kế hoạch hoạt động từng quý. Bên cạnh đó, tăng cường giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC; các nội quy, quy chế của cơ quan.
     + Tiếp nhận các ý kiến phản ánh của cán bộ, công chức, người lao động, thu thập các thông tin, tài liệu để xem xét, theo dõi cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tại cơ sở, hoạt động của Thanh tra nhân dân và các đoàn thể đã góp phần phát huy quyền làm chủ của CBCC, đảm bảo tính dân chủ ở cơ sở.

- Việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức hàng năm.

      Tại Hội nghị Cán bộ, công chức đầu năm 2014, lãnh đạo Văn phòng đã phối hợp Ban chấp hành Công đoàn thống nhất trong toàn thể cán bộ, công chức về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan và thực hiện tốt các quy định của Quy chế trên tinh thần tiết kiệm, công khai và minh bạch, đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích của cán bộ, công chức theo các quy định hiện hành, như: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, hỗ trợ cán bộ, công chức nhân các ngày lễ, Tết, kỷ niệm, khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công chức ngoài diện Thành ủy quản lý, chế độ thăm hỏi ốm đau, chi thu nhập tăng thêm hàng quý cho cán bộ, công chức...Ngoài ra, tại Hội nghị cán bộ, công chức đầu năm 2014 đã tổ chức ký kết đăng ký thi đua giữa các phòng, các tổ Công đoàn nhằm tạo mối quan hệ gắn kết giữa lãnh đạo Văn phòng và cán bộ, công chức trên tinh thần trách nhiệm.
          - Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan gắn với việc tham gia xây dựng tổ chức trong hệ thống chính trị và góp ý cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.
     + Đối với những vấn đề quan trọng liên quan đến cán bộ, công chức cơ quan như chương trình, kế hoạch hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Văn phòng đều tổ chức lấy ý kiến của toàn thể cán bộ, công chức cơ quan bằng nhiều hình thức, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hệ thống chính trị cơ quan.
      + Việc góp ý cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện thường xuyên qua công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng, tự kiểm định kỳ 6 tháng và cuối năm để thực hiện công tác đánh giá xếp loại cán bộ, công chức theo Quy chế đánh giá và phân loại cán bộ, công chức của Văn phòng.

Việc công khai dân chủ ra dân

      - Việc thực hiện dân chủ rộng rãi ra dân có sự chuyển biến tích cực. Từ đầu năm đến nay đã tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tổ chức 31 cuộc Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự án Luật. Từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 08 tháng 10 năm 2014, Văn phòng đã phục vụ Đoàn ĐBQH tổ chức 56 cuộc Hội nghị tiếp xúc cử tri tại các xã, phường, thị trấn thuộc các quận, huyện trên địa bàn thành phố, với khoảng 7.570 lượt cử tri tham dự, có 431 lượt cử tri tham gia đóng góp ý kiến.
      - Tham mưu Thường trực HĐND tổ chức giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri bằng hình thức chất vấn và trả lời chất vấn giữa 02 kỳ họp; thiết lập đường dây nóng tại kỳ họp thứ 12 của HĐND thành phố để trực tiếp ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri; phối hợp với Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình Cần Thơ tiếp tục duy trì Chuyên mục “Nhịp cầu dân cử” trên Báo Cần Thơ và Chương trình “Với cử tri thành phố” trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ nhằm chuyển tải việc trả lời ý kiến cử tri của các ngành chức năng của thành phố kịp thời, tạo được niềm tin và sự đồng thuận của đông đảo cử tri.

NHẬN XÉT CHUNG

          Ưu điểm và nguyên nhân

     - Lãnh đạo Văn phòng đã lãnh đạo cán bộ, công chức hoạt động đảm bảo theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đoàn và cấp ủy cơ quan, thực hiện tốt chế độ Thủ trưởng và phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong cơ quan.
     - Mối quan hệ trong việc giải quyết các công việc có liên quan đến tổ chức và công dân như: tiếp xúc cử tri, giám sát, tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo…, ngày càng phát huy tính dân chủ và đi vào chiều sâu, đảm bảo được quyền lợi chính đáng của người dân, đặc biệt, với việc tổ chức Hội nghị giám sát việc giải quyết ý kiến cử tri, tái giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thành phố việc thực hiện lời hứa của các Sở, ban, ngành tại kỳ họp của HĐND thành phố đã tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của HĐND. Việc thực thi dân chủ càng có tác động mạnh mẽ trong các khâu đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, thực hiện các quy trình ISO, nhất là dân chủ trong việc đóng góp ý kiến xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, trong mối quan hệ với các cơ quan, đơn vị, kịp thời nắm bắt dư luận quần chúng, quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân… góp phần to lớn vào việc giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự và sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
     - Việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan tạo được sự đoàn kết nhất trí, tích cực trong nội bộ, cụ thể hóa việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của Văn phòng bằng các quy chế khác có liên quan. Phương pháp làm việc của cán bộ, công chức từng bước được cải thiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; tham mưu và phục vụ kịp thời hoạt động của Đoàn ĐBQH, ĐBQH, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND thành phố. Sự phối hợp giữa các phòng thuộc Văn phòng, các cán bộ, công chức nhịp nhàng, đồng bộ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung.

Hạn chế và nguyên nhân

     Việc thực hiện quy chế dân chủ tuy được quan tâm chỉ đạo thường xuyên nhưng vẫn chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn; một số ít cán bộ, công chức còn thụ động, chưa tích cực trong việc đóng góp xây dựng cơ quan, cũng như đóng góp các chương trình, kế hoạch hoạt động chung. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ quan cũng chưa phát huy hết vai trò nên hình thức tuyên truyền, quán triệt các văn bản về công tác dân vận và Quy chế dân chủ còn hạn chế, chủ yếu bằng phương pháp thuyết trình, chưa có nhiều diễn giải minh họa tăng sức thu hút người nghe. Chưa tổ chức được nhiều các buổi sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở riêng mà đa phần lồng ghép với Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác chuyên môn của cơ quan.
PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN VÀ VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ
        Công tác dân vận chính quyền
          - Thường xuyên tuyên truyền, học tập, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước; tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận chính quyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan đối với công tác dân vận trong tình hình hình mới.
            - Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận chính quyền cho cán bộ lãnh đạo cơ quan phụ trách công tác dân vận chính quyền.
            - Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; kiến nghị phản ánh của nhân dân.
            - Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận, Nghị quyết số 25-NQ/TW năm 2013 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Việc thực hiện quy chế dân chủ

        - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục từ trong nội bộ cơ quan đến các tầng lớp nhân dân về thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức tuyên truyền và tạo điều kiện cho tất cả cán bộ, công chức được học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng gắn kết với các văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
        - Duy trì họp giao ban định kỳ trong lãnh đạo Văn phòng; tự phê bình và phê bình xoay vòng trong đảng viên. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, nhất là vai trò phản biện của Ban Thanh tra nhân dân và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn. 
        - Thực hiện đúng các nguyên tắc tài chính, công khai, minh bạch, dân chủ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm, kiên quyết không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực, mất dân chủ tại cơ quan.
        Thực hiện đúng Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan; đồng thời tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế của cơ quan cho phù hợp tình hình mới; duy trì và cải tiến hiệu quả các quy trình giải quyết công việc theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại cơ quan.
         - Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc tham gia đóng góp ý kiến vào các hoạt động của cơ quan, cũng như kế hoạch, chương trình công tác của Văn phòng; công khai, minh bạch những việc công chức phải được biết; những việc công chức tham gia ý kiến và thủ trưởng cơ quan quyết định; những việc công chức giám sát, kiểm tra.
         - Tiếp tục tham mưu Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thành phố nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp xúc cử tri, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, kịp thời giải quyết những bức xúc trong nhân dân.

CÁC Ý KIẾN ĐỀ XUẤT

        - Tiếp tục phát huy mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Thủ trưởng đơn vị với từng Chi bộ, Công đoàn cơ quan trong thực hiện Quy chế dân chủ.
        - Nhân rộng các mô hình, điển hình trong thực hiện quy chế dân chủ, thường xuyên sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời động viên khen thưởng những cá nhân thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan.
        - Tăng cường hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân để giám sát đối với các hoạt động của đơn vị trong việc thực hiện công tác dân vận và Quy chế dân chủ.
        - Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với nhiệm vụ chính trị và công tác cải cách thủ tục hành chính, với công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh.
        - Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo, xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo.
        - Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ quan./.
                                                                                                Văn Thương
Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ