Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online360
số người truy cậpHôm nay245
số người truy cậpHôm qua1538
số người truy cậpTất cả2186664

Nghiệp vụ

Một số nét cơ bản về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

- Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng; công tác chỉ đạo, lãnh đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng

+ Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng luôn được quan tâm thực hiện gắn với Cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm" và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 (khóa XI) Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Cụ thể, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 về chương trình hành động thực hiện kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/5/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/07/2013 về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật phòng chống tham nhũng và Công văn 1234-CV/TU ngày 20/2/2014 của Thành ủy Cần Thơ về kê khai minh bạch tài sản thu nhập, để triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Tiếp tục phổ biến Luật tiếp công dân 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân và Công văn 1356-CV/TU ngày 10/7/2014 của Thành ủy Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

+ Ngay từ đầu năm, Văn phòng đã xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2014; xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2014 nhằm tạo cơ sở cho việc tổ chức thực hiện các chế độ chi tiêu tài chính của cơ quan, đồng thời là cơ sở để cán bộ, công chức theo dõi, giám sát việc thực hiện. Ngoài ra, Văn phòng đã cử 02 cán bộ, công chức dự Hội nghị tập huấn về phòng chống tham nhũng năm 2014 do Ban Nội chính Thành ủy tổ chức. Bên cạnh đó, tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng để cán bộ, công chức tự nghiên cứu bằng nhiều hình thức như: sao chụp, nghiên cứu qua báo chí, trang thư viện pháp luật. Qua đó, không ngừng nâng cao từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công chức, phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ trong thực thi công vụ.

- Kết quả thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng:

+ Ban hành Quyết định quy định về tiêu chuẩn, cấp độ lập thành tích nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức và người lao động của Văn phòng nhằm công khai, minh bạch trong công tác thi đua khen thưởng.

+ Thực hiện tốt công tác kiểm tra công khai minh bạch tài chính, ngân sách cơ quan; giám sát việc cấp phát, thanh toán làm ngoài giờ, phụ cấp chức vụ của cán bộ; kinh phí xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm của các Phòng chuyên môn, các Ban của Hội đồng nhân dân. Ngoài ra, Văn phòng đã tiến hành xác minh việc kê khai tài sản của 27 cán bộ, công chức theo đúng quy định. Rà soát, thực hiện nâng lương cho cán bộ và giải quyết các chế độ chính sách theo quy định của luật công chức; cũng như việc thanh quyết toán các chế độ công tác phí, kinh phí đào tạo theo đúng quy định. Trong năm, đã tiến hành lập thủ tục nâng bậc lương thường xuyên cho 06 cán bộ, công chức và nâng bậc lương trước hạn cho 05 cán bộ, công chức theo đúng quy định.

+ Bên cạnh đó, Văn phòng phối hợp Ban kinh tế và ngân sách tổ chức 06 đợt giám sát, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến ngân sách nhà nước như: công tác quyết toán công trình hoàn thành đối với các chủ đầu tư trên địa bàn thành phố; Kết quả thực hiện một số kiến nghị sau giám sát Quý I năm 2012 của Ban kinh tế và ngân sách liên quan đến việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước, quản lý, vận hành nhà Chung cư và kết quả giải quyết kiến nghị cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố qua các kỳ họp Hội đồng nhân dân liên quan đến đầu tư xây dựng lại chung cư Ngô Hữu Hạnh; Việc phân bổ và hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề nông thôn theo Quyết định số 13/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2009, Quyết định số 56/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ. Ngoài ra, Ban kinh tế và ngân sách còn phối hợp với Ban pháp chế HĐND thành phố tổ chức khảo sát, tái giám sát kết quả thực hiện kiến nghị giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân ở Khu dân cư Phú An (Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 586 - Chi nhánh Cần Thơ chủ đầu tư).

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng:

Trong năm 2014, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố không xảy ra trường hợp nào có hành vi tham nhũng.

Ngoài ra, còn thực hiện tốt các mặt công tác sau: Thường xuyên tiếp công dân tại trụ sở cơ quan. Trong công tác tiếp dân, luôn chú trọng hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết, các nội dung đề nghị giải quyết đều được chỉ đạo thẩm tra, xác minh giải quyết theo quy định của pháp luật; gặp gỡ, tiếp xúc với dân, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân. Cụ thể từ ngày 10/12/2013 đến ngày 10/12/2014 đã tiếp nhận 226 đơn thư khiếu nại, 19 đơn thư tố cáo của công dân; trong đó đã chuyển 103 đơn, hướng dẫn 51 đơn, lưu 85 đơn và trả lời đơn của đương sự là 06 đơn. Bên cạnh đó, đã tiếp 129 lượt công dân trong đó các vụ việc cá nhân là 125 lượt và 04 lượt khiếu nại tập thể.

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

- Ưu điểm

       + Trong năm, công tác phòng chống tham nhũng tại Văn phòng đã được kết hợp triển khai thực hiện tốt trên các mặt về hoàn thiện thể chế, chính sách; củng cố bộ máy, tổ chức của Văn phòng. Qua đó, đã góp phần củng cố niềm tin và nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong công tác phòng chống tham nhũng.

       + Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được tiến hành nhanh chóng, nghiêm túc và đúng pháp luật quy định.

        + Việc công khai, minh bạch về tài sản, việc mua sắm, sử dụng trang thiết bị làm việc, chi tiêu nội bộ trong cơ quan được thực hiện công khai.

- Hạn chế

Công tác học tập, tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng về Luật phòng, chống tham nhũng tuy được quan tâm nhưng về hình thức chưa phong phú, chủ yếu là tuyên truyền bằng hình thức triển khai qua văn bản; chưa có nhiều ví dụ, dẫn chứng minh họa thu hút người nghe, …

       PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015

        - Tiếp tục triển khai, quán triệt các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng bằng nhiều hình thức nhằm giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tham mưu, phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân giám sát các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực và có liên quan đến kinh tế, tài chính, ngân sách Nhà nước như: giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai; việc chấp hành pháp luật về lao động; tình hình thực hiện công tác quản lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước; việc quản lý, sử dụng quỹ đất công trên địa bàn.

        - Tiếp nhận đơn thư, tích cực nghiên cứu, phân loại các đơn thư khiếu nại, tố cáo để kịp thời tham mưu lãnh đạo xử lý theo thẩm quyền và giám sát các bản án (nếu thấy cần thiết), nhất là các vụ việc phức tạp. Theo dõi kết quả giải quyết và thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

       - Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ cơ sở, công khai minh bạch tài chính trong mọi hoạt động của cơ quan một cách thường xuyên.

- Thực hiện các chế độ, chính sách về đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch đào tạo, nâng lương cho cán bộ, công chức định kỳ và trước hạn theo đúng quy định./.

Văn Thương

 

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ