Video clip

4587664

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online930
số người truy cậpHôm nay1699
số người truy cậpHôm qua3694
số người truy cậpTất cả4687664

Văn kiện trước kỳ họp HDND

TÀI LIỆU TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 16 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA X NHIỆM KỲ 2021 - 2026

A. CÁC VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ

I.

Báo cáo

Số hiệu văn bản

Tải về

II.

Dự thảo nghị quyết

 

 

B. CÁC VĂN BẢN CỦA UBND THÀNH PHỐ

I.

Báo cáo

 

1

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2024 (kèm theo dự thảo Nghị quyết).

146/BC-UBND

Tải về

2

Báo cáo công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024.

152/BC-UBND

Tải về

3

Báo cáo kết quả thực hiện Chủ đề năm 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

153/BC-UBND

Tải về

4

Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

148/BC-UBND

Tải về

5

Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

147/BC-UBND

Tải về

6

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố.

150/BC-UBND

Tải về

7

Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

137/BC-UBND

Tải về

8

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về danh mục các dự án cần thu hồi đất trong 6 tháng đầu năm 2024.

156/BC-UBND

Tải về

9

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

144/BC-UBND

Tải về

10

Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

132/BC-UBND

Tải về

11

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

135/BC-UBND

Tải về

12

Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

138/BC-UBND

Tải về

13

Báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2023 thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Cần Thơ.

133/BC-UBND

Tải về

14

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

151/BC-UBND

Tải về

II.

Dự thảo nghị quyết

 

 

1

Nghị quyết về việc quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

134/TTr-UBND

Tải về

2

Nghị quyết quy định mức chi và mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

135/TTr-UBND

Tải về

3

Nghị quyết về giao chi tiết, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cần Thơ từ các nguồn vốn ngân sách địa phương.

129/TTr-UBND

Tải về

4

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 thành phố Cần Thơ.

130/TTr-UBND

Tải về

5

Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công.

126/TTr-UBND

127/TTr-UBND

137/TTr-UBND

Tải về

126/TTr-UBND

127/TTr-UBND

137/TTr-UBND

 

 6

Nghị quyết về cơ chế, chính sách ưu tiên đầu tư phát triển quận Bình Thủy.

 119/TTr-UBND

Tải về

 7

Nghị quyết về cho ý kiến dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 thành phố Cần Thơ

138/TTr-UBND

Tải về

8

Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi thực hiện các cuộc điều tra, thống kê trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

113/TTr-UBND

Tải về

9

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu ngân sách trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2024.

131/TTr-UBND

Tải về

10

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2024.

132/TTr-UBND

Tải về

11

Nghị quyết về việc miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

128/TTr-UBND

Tải về

12

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022.

/TTr-UBND

 

13

Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 33/2005/NQ-HĐND ngày 14/7/2005 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc đổi tên và điều chỉnh quy mô diện tích xây dựng Trung tâm Văn hóa Tây Nam bộ, thành phố Cần Thơ.

/TTr-UBND

 

14

Nghị quyết thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 2), thành phố Cần Thơ.

114/TTr-UBND

Tải về

15

Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha trong năm 2024.

141/TTr-UBND

Tải về

16

Nghị quyết thông qua Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) thành phố Cần Thơ.

139/TTr-UBND

Tải về

17

Nghị quyết phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; số lượng người làm việc tại các hội có tính chất đặc thù năm 2024.

136/TTr-UBND

Tải về

18

Nghị quyết về quy định nội dung chi, mức chi công tác y tế - dân số giai đoạn 2024 - 2025

125/TTr-UBND

Tải về

19

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ.

118/TTr-UBND

Tải về

20

Nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

123/TTr-UBND

Tải về

21