Video clip

2212154

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online216
số người truy cậpHôm nay416
số người truy cậpHôm qua1048
số người truy cậpTất cả3212154

Văn kiện trước kỳ họp HDND

TÀI LIỆU TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 9 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA X NHIỆM KỲ 2021 - 2026

A. CÁC VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ

I.

Báo cáo

Số hiệu văn bản

Tải về

1

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 của Thường trực HĐND thành phố.

 622/BC-HĐND 05/12/2022

 Tải về

 

 

 

 

 

2

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố.

 

598/BC-HĐND 01/12/2022

Tải về

3

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri ở địa phương được gửi tới HĐND thành phố tại kỳ họp trước.

599/BC-HĐND

02/12/2022 

Tải về 

II.

Dự thảo nghị quyết

 

 

1

Tờ trình về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

576/TTr-HĐND

29/11/2022 

 Tải về

B. CÁC VĂN BẢN CỦA UBND THÀNH PHỐ

I.

Báo cáo

 

1

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 (có kèm theo dự thảo nghị quyết).

309/BC-UBND 17/11/2022

Tải về

BC 343 cập nhật bổ sung

2

Báo cáo kết quả thực hiện Chủ đề năm 2022 “Tập trung kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; thích ứng an toàn, linh hoạt để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội thành phố”.

308/BC-UBND 17/11/2022

Tải về

CV 4872 cập nhật bổ sung

3

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của HĐND thành phố.

304/BC-UBND 16/11/2022

Tải về

4

Báo cáo công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.

313/BC-UBND 18/11/2022

Tải về

BC 340 thay thế Bc 313

5

Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

319/BC-UBND 18/11/2022

 

Tải về

BC 341 thay thế Bc 319

6

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của thành phố Cần Thơ

295/BC-UBND 09/11/2022

Tải về

BC318 THAY THẾ BC295

7

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng năm 2023 của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách của thành phố Cần Thơ.

296/BC-UBND 09/11/2022

Tải về

8

Báo cáo kết quả thực hiện công tác thu hồi đất theo Nghị quyết của HĐND thành phố năm 2022.

306/BC-UBND 16/11/2022

Tải về

9

Báo cáo công tác năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023 của UBND thành phố.

311/BC-UBND 18/11/2022

Tải về

10

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của thành phố Cần Thơ

302/BC-UBND 16/11/2022

Tải về

11

Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

298/BC-UBND 14/11/2022

Tải về

12

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

305/BC-UBND 16/11/2022

Tải về

13

Báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022.

312/BC-UBND 18/11/2022

Tải về

14

Báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 và nhiệm vụ công tác năm 2023 trên địa bàn thành phố.

307/BC-UBND 16/11/2022

Tải về

15

Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch vay, trả nợ của chính quyền địa phương năm 2022.

321/BC-UBND 21/11/2022

 

Tải về

II.

Dự thảo nghị quyết

(Kèm Báo cáo KT-XH, kèm Tờ trình)

 

 

1

Tờ trình về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương.

246/TTr-UBND 18/11/2022

Tải về

TTr 269 thay thế TTr 246

2

Tờ trình về việc giao, cho ý kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 thành phố Cần Thơ các nguồn vốn thuộc ngân sách Nhà nước.

245/TTr- UBND 18/11/2022

Tải về

TTr 270 thay thế TTr 245

Phụ lục TTr270

3

Tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2021.

255/TTr-UBND 18/11/2022

Tải về

TTr 274 thay thế TTr 255

Phụ lục

4

Tờ trình về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2023.

256/TTr-UBND 18/11/2022

Tải về

Phụ lục

5

Tờ trình về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2023.

257/TTr-UBND 18/11/2022

Tải về

TTr 275 thay thế TTr 257

Phụ lục

6

Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của HĐND thành phố quy định mức thu, miễn, giảm các khoản phí, lệ phí.

258/TTr-UBND 18/11/2022

Tải về

Phụ lục

7

Tờ trình về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2023.

254/TTr-UBND 18/11/2022

Tải về

TTr 276 thay thế TTr 254

8

Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của HĐND thành phố Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cần Thơ. 

 
268/TTr-UBND 29/11/2022

Tải về

Phụ lục

9

Tờ trình Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn thành phố.

253/TTr-UBND 18/11/2022

Tải về 

BC 317

10

Tờ trình bổ sung khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của HĐND thành phố Cần Thơ quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

252/TTr-UBND 18/11/2022

Tải về 

BC 316

11

Tờ trình Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và đối tượng trợ giúp xã hội khó khăn khác chưa được quy định tại Nghị định số 120/2021/NĐ-CP.

248/TTr-UBND 18/11/2022

Tải về

TTr 271 thay thế TTr 248

12

Tờ trình Quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp cho thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn thành phố Càn Thơ.

237/TTr-UBND 15/11/2022

Tải về

13

Tờ trình về việc dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2023 đến năm 2025

260/TTr-UBND 26/11/2022

Tải về

Báo cáo 328

Phụ lục

 14

Tờ trình về việc xin chủ trương dừng thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND thành phố về việc thông qua Đề án khai thác quỹ đất thành phố, giai đoạn 2017 - 2021 (Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt, quận Bình Thủy và Khu đất Nhà nước quản lý tiếp giáp đường Trần Hoàng Na nối dài, quận Ninh Kiều).

273/TTr-UBND 02/12/2022

Tải về

C. THÔNG BÁO CỦA UBMTTQVN THÀNH PHỐ

1.

Thông báo về hoạt động của UBMTTQVN thành phố tham gia xây dựng chính quyền và những đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND những vấn đề cần thiết phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố.

 

84/TB-MTTQ

02/12/2022 

 Tải về

D. BÁO CÁO CỦA CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP

1

Báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ

389/BC-VKS 15/11/2022

Tải về

2

Báo cáo công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Cần Thơ.

93/BC-TA 16/11/2022

Tải về

3

Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự thành phố.

1092/BC-CTHADS 18/11/2022

Tải về

Đ. BÁO CÁO CỦA CÁC BAN CỦA HĐND THÀNH PHỐ

1

Báo cáo hoạt động năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023 của Ban pháp chế HĐND thành phố.

627/BC-HĐND

05/11/2022 

Tải về 

2

Báo cáo hoạt động năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023 của Ban kinh tế - ngân sách HĐND thành phố.

581/BC-HĐND

30/11/2022 

Tải về  

3

Báo cáo hoạt động năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023 của Ban văn hóa - xã hội HĐND thành phố.

 574/BC-HĐND

29/11/2022

Tải về 

4

Báo cáo hoạt động năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023 của Ban đô thị HĐND thành phố.

 

 563/BC-HĐND

25/11/2022

Tải về 

5

Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế.

 

BC 570

BC 628

BC 629

BC 630

BC 631

BC 632

BC 633

BC 634

BC 635

BC 636

BC 637

 BC 638 

6

Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách.

 

 

7

Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội.

 

BC 586

BC 588

 BC 589 

8

Báo cáo thẩm tra của Ban đô thị.

 

BC 584

BC 585

BC 621

E. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ TẠI KỲ HỌP THỨ 6

(Của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị)

1

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 3458/BC-SKHDT

18/11/2022

Tải về

2

Sở Công Thương

3030/BC-SCT 

18/11/2022 

Tải về

3

Sở Giao thông Vận tải

 3189/SGTVT-KHTĐ

09/11/2022

Tải về

4

Sở Tài nguyên và Môi trường

 3865/STNMT-VP

18/11/2022

Tải về

5

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 2607/SNN&PTNT-KHTC

14/11/2022

Tải về 

6

Sở Y tế

  8383/SYT-NVY

25/11/2022

Tải về 

7

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 4340/BC-SVHTTDL

17/11/2022

Tải về

8

Sở Thông tin và Truyền thông

 2334/BC-STTTT

18/11/2022

Tải về

9

Sở Tư pháp

 3841/STP-NV2

21/11/2022

Tải về 

10

Tòa án Nhân dân thành phố

 92/BC.TATP

14/11/2022

Tải về 

11

Thanh tra thành phố

 1851/BC-TTr

16/11/2022

Tải về

12

Viện kiểm sát nhân dân thành phố

 396/BC-VKS

17/11/2022

Tải về

13

Cục Thi hành án nhân dân thành phố

 1093/CTHADS-NV

18/11/2022

Tải về

14

Sở Tài chính

3523/BC-STC

11/11/2022

Tải về

15

Ngân hàng chính sách xã hội thành phố

776/BC-NHCS

07/11/2022 

Tải về 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ