Video clip

2383663

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online701
số người truy cậpHôm nay1786
số người truy cậpHôm qua3218
số người truy cậpTất cả3383663

Văn kiện trước kỳ họp HDND

TÀI LIỆU TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 10 (kỳ họp chuyên đề) HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA X NHIỆM KỲ 2021 - 2026

STT

NỘI DUNG

SỐ HIỆU VĂN BẢN

TẢI VỀ

1

Tờ trình về việc thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh - Giai đoạn 1, thành phố Cần Thơ.

22/TTr-UBND

Tải về

TTr 36 thay thế TTr 32

2

Bãi bỏ một phần Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu, miễn, giảm các khoản phí, lệ phí

23/TTr-UBND

Tải về

3

Tờ trình về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2021

24/TTr-UBND

Tải về

TTr 42 thay thế

TTr 24

4

Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2023.

25/TTr-UBND

Tải về

TTr 41 thay thế

TTr 25

5

Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về phân bổ dự toán ngân sách năm 2023.

26/TTr-UBND

Tải về

TTr 40 thay thế

TTr 26

6

Tờ trình bổ sung, giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 các nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 2); cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2023; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 sang năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương.

28/TTr-UBND

Tải về

TTr 39 thay thế

TTr 28

7

Tờ trình về việc giao chi tiết, điều chỉnh nội bộ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cần Thơ từ các nguồn vốn ngân sách địa phương.

30/TTr-UBND

Tải về

TTr 38 thay thế

TTr 30

8

Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch vốn Chính phủ vay về cho vay lại năm 2022.

31/TTr-UBND

Tải về

9

Tờ trình về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2023.

32/TTr-UBND

Tải về

TTr 43 thay thế

TTr 32

10 

Công văn 785/UBND-KT ngày 13 tháng 3 năm 2023 về việc giải trình một số nội dung sau họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố

785/UBND-KT

Tải về

 

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ