Video clip

Lượt truy cập

số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpĐang online359
số người truy cậpHôm nay251
số người truy cậpHôm qua1538
số người truy cậpTất cả2186670

Thi đua

Tình hình công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố

Trong 06 tháng đầu năm Văn phòng tổ chức sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối  năm với những kết quả đạt được cũng như đề ra phương hướng cho công tác thi đua 06 tháng cuối năm như sau:

Về lãnh đạo phong trào thi đua, Tại Hội nghị cán bộ, công chức năm 2014 cơ quan tổ chức phát động các phong trào thi đua, đăng ký sáng kiến, cải tiến, nâng cao hiệu suất công tác, như: Đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại cơ quan; xây dựng cơ quan an toàn, an ninh trật tự; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng cơ quan có đời sống văn hóa tốt; thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ quan; đồng thời, đăng ký các danh hiệu thi đua như: “Tập thể Lao động xuất sắc”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Chiến sĩ thi đua thành phố” năm 2014 và đề ra chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị cơ quan năm 2014.

Về nhiệm vụ chính trị, Trong 6 tháng đầu năm Văn phòng đã phục vụ Đoàn ĐBQH tổ chức 18 cuộc lấy ý kiến đóng góp dự án Luật; phục vụ Đoàn ĐBQH tổ chức 25 cuộc tiếp xúc cử tri tại các xã, phường, thị trấn thuộc các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Sau các cuộc Hội nghị, tiếp xúc cử tri, kịp thời tham mưu lãnh đạo có báo cáo tổng hợp ý kiến gửi về Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Bộ, ngành Trung ương và các cơ quan chức năng của thành phố. Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến phát biểu, cụ thể như: tham gia 09 cuộc thảo luận tổ, đóng góp 20 lượt phát biểu; 09 lượt phát biểu tại Hội trường

Tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH thực hiện 14 cuộc giám sát; tham mưu phục vụ lãnh đạo Đoàn ĐBQH tham gia cùng đoàn giám sát, khảo sát của các Ủy ban của Quốc hội đến làm việc tại thành phố Cần Thơ về các nội dung: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về dạy nghề; tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về thể dục, thể thao trong lĩnh vực thành tích cao; về công tác phòng chống biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND và phối hợp các Ban của HĐND tổ chức trên 30 cuộc giám sát, khảo sát trực tiếp và nhiều đợt giám sát thông qua báo cáo bằng văn bản, trong đó có 01 cuộc giám sát trực tuyến việc thực hiện các ý kiến của cử tri và lời hứa của thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, các cuộc giám sát còn lại chủ yếu về việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND thành phố, về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, dân tộc, tôn giáo, đất đai, cải cách thủ tục hành chính,...

Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ họp thứ 10 và kỳ họp thứ 11 (họp bất thường) của HĐND thành phố bầu bổ sung Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND thành phố. Tổ chức họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 12 của HĐND thành phố, phục vụ các tổ đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri thường lệ trước kỳ họp theo Luật định.

Bên cạnh đó, tổ chức sơ kết, tổng kết chuyên mục “Nhịp cầu dân cử” và Chuyên đề “Với cử tri thành phố” năm 2013; tổng kết hoạt động năm 2013 của HĐND các cấp và sơ kết thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động HĐND quận, huyện, xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2012 - 2015”; quan tâm xử lý đơn thư khiếu nại của công dân kịp thời đối với những đơn, thư thuộc thẩm quyền, những đơn còn lại có văn bản hướng dẫn và lưu đối với những đơn trùng lắp. 

Về công tác thi đua, khen thưởng, Văn phòng đã tiến hành đăng ký giao ước thi đua năm 2014 với các cơ quan trong Khối Thi đua 6. Bên cạnh đó, Văn phòng cũng thực hiện đăng ký thi đua cho các cá nhân và tập thể về Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố theo quy định, thực hiện đầy đủ các thủ tục đề nghị thi đua, khen thưởng thường xuyên và khen cao năm 2013 về Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố đúng Luật Thi đua, khen thưởng.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Văn phòng  tập trung lãnh đạo tốt việc củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở đảng. Quân tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đôn đốc, nhắc nhở đảng viên chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, không vi phạm những điều đảng viên không được làm; giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”, trong đó, chú trọng kiểm tra việc sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của các tổ chức và cá nhân sau Hội nghị kiểm điểm. Bên cạnh đó, Đảng bộ Văn phòng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức tọa đàm tại Hội nghị về các chủ đề học tập năm 2014.

Về hoạt động đoàn thể, Tổ chức Công đoàn phối hợp tốt với tổ chức chính quyền các cơ quan tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2014 đúng thời gian và nội dung quy định; tham gia các phong trào do Công đoàn Viên chức thành phố tổ chức, phát động, đồng thời tổ chức các phong trào thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ trong cơ; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, tạo không khí phấn khởi, góp phần cổ vũ, động viên tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Cung với Công đoàn Đoàn Thanh niên luôn thể hiện tốt là tổ chức đầu tàu trong các hoạt đông phong trào cũng như trong công tác giáo dục thế hệ trẻ về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đi đầu trong các phong trào xung kích tình nguyện, học tập nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng. Tham gia tốt các mặt phong trào do Đoàn cấp trên phát động.

Về thực hiện cải cách hành chính, Quán triệt chủ đề năm 2014 là tiếp tục thực hiện “Cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực, hướng về cơ sở”, lãnh đạo Văn phòng đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính tại cơ quan. Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Cập nhật dữ liệu về thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử của thành phố.

Thực hiện tốt việc ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, khai thác thông tin qua mạng diện rộng, qua internet, tiếp nhận và chuyển giao văn bản qua thư điện tử.

Về thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, đảm bảo an toàn an ninh trật tự tại cơ quan, Thường xuyên giáo dục cán bộ, công chức chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống các biểu hiện “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, tuyên truyền về tình hình biển Đông, tin tức trong nước và quốc tế có liên quan đến tình hình quốc phòng, an ninh quốc gia. Văn phòng  đã thành lập đội tự vệ cơ quan và đảm bảo bố trí cho lực lượng tự vệ cơ quan, tham gia tập huấn theo chỉ tiêu được giao hàng năm. Công tác xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự luôn được Văn phòng quan tâm , ngay từ đầu năm Văn phòng đã đăng ký xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự theo Kế hoạch của Ban chỉ đạo thành phố. Thực hiện tốt công tác phòng gian bảo mật, đề cao tinh thần cảnh giác bảo vệ an toàn cơ quan, trang bị chốt gác tại trụ sở cơ quan bảo vệ mục tiêu cơ quan ngày đêm.

Thực hiên Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế dân chủ được thực hiện xuyên suốt trong tổ chức và hoạt động của cơ quan. Thực hiện tốt chế độ công khai dân chủ về tài chính cùng các quyền lợi, chế độ của cán bộ, công chức, những quy định về sử dụng tài sản, sử dụng kinh phí và chấp hành chế độ thu, chi, quyết toán theo quy định hiện hành. Ban Thanh tra nhân dân tiếp tục kiện toàn tổ chức, tăng cường thực hiện kiểm tra về tình hình sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước, việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính của đơn vị và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Thực hiện đăng ký và phấn đấu xây dựng cơ quan đạt danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”. Khuôn viên, môi trường các cơ quan bố trí cây cảnh hài hoà, xanh, sạch. Xây dựng mối quan hệ công tác giữa các phòng chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa trong công tốt.

Chấp hành Luật về an toàn giao thông, Văn phòng không có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm Luật An toàn giao thông hoặc gây tai nạn giao thông cho người khác.

Thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Ngay từ đầu năm Văn pòng đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2014 nhằm triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức cơ quan. Trên cơ sở đó, thường xuyên động viên cán bộ, công chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc của cán bộ, công chức, cũng như mua sắm phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ nhu cầu hoạt động của cơ quan đều trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản cá nhân hàng năm theo quy định.

Về phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2014 của Văn phòng, Phát huy những thành tích đã đạt được 6 tháng đầu năm 2014, Văn phòng đề ra phương hướng thực hiện phong trào thi đua trong 6 tháng cuối năm 2014 như sau:

Tập trung tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan gắn với phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Rà soát thực hiện đầy đủ các nội dung đã đăng ký, như: cơ quan đạt chuẩn văn hóa, cơ quan an toàn về an ninh trật tự, các chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với chủ đề năm 2014 của thành phố, nâng cao hiệu quả, chất lượng xử lý hồ sơ đảm bảo về mặt thời gian. Thi đua xây dựng kỷ luật, kỷ cương: chấp hành nghiêm túc các nội dung quy chế làm việc, nội quy cơ quan, quy chế dân chủ, quy tắc xử sự của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Tổ chức, thực hiện tốt các đợt phát động thi đua cao điểm trong 6 tháng cuối năm 2014, đồng thời sẵn sàng tham gia và hưởng ứng các hoạt động, phong trào do các cơ quan, đơn vị trong và ngoài cơ quan.Thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn và đảm bảo có chất lượng các báo cáo theo quy định./.

                                                                                                  Bé Siếu

Tin bài liên quan:

Bản đồ

Liên kết Website

Du lịch cần thơ